สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ หลังผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ หลังผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ

Advertisement

Advertisement

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ หลังผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-02 เปิดอ่านแล้ว : 2272 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ หลังผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) หนองบัวลำภู เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานในการเปิดอบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(OBEC Library Automation System V3) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการปลูกจิตนำนึกรักการอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดี

เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มีนิสัยรักการอ่าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมรักการอ่าน ปลูกจิตสำนึกนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพัฒนาห้องสมุดตามแผนงาน 1 ป 4 ส ตามเป้าหมายการส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2552-2561


สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ หลังผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ

เป็นการขับเคลื่อนนิสัยรักการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม และสร้างภาคีเครือข่ายการอ่าน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จึงได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.เวอร์ชั่น 3 ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 3 อำเภอ 3 รุ่น 214 โรงเรียน

นางละออตากล่าวว่า ที่ผ่านมา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดให้มีชุมนุมห้องสมุด เพื่อขับเคลื่อนในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ นักเรียน สำนักงานเขตได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 3 ให้กับนักเรียนให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู

ถือว่าห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นทางในการพัฒนา และสอดคล้องเป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาล คสช.ที่ต้องการให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เป็นห้องสมุดอัตโนมัติและจะต้องเป็นห้องสมุด 3 ดี คือ ดี 1 หนังสือดี และสื่อการเรียนรู้ดี หมายถึง หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เนื้อหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัยและตรงใจผู้อ่านในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านและสร้างสรรค์ปัญญา

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ หลังผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ

ดี 2 บรรยากาศ และสถานที่ดี หมายถึง ห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้ ความบันเทิง อบอวลไปด้วยมิตรภาพ สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง และปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ใช้บริการ และต้องมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดครบครัน และ ดี 3 บรรณารักษ์ และกิจกรรมดี หมายถึง ครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานห้องสมุด มีอัธยาศัยน้ำใจดี มีจิตบริการ ทำงานระดับ “มืออาชีพ” เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ มีความรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล ทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ เป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

หลังจากผ่านการอบรมของครูบรรณรักษ์ประจำห้องสมุดไปแล้ว ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะมอบหมายให้รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู ติดตามการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน จะต้องมีคอมพิวเตอร์ พีซี หรือโน้ตบุ๊ก อย่างน้อย 1 เครื่องให้สำหรับการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียน

จากการที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มุ่งเน้นย้ำพัฒนาการรักษาอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดี ทำให้ในปีนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรา ในการสอบเอ็นทีของนักเรียนชั้น ป.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ เป็นความภูมิใจหนึ่งของพวกเราที่ได้ช่วยกัน ทั้งผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ รอง ผอ.เขต ทำให้เมื่อผลคะแนนออกมาแล้ว พวกเราหายเหนื่อย และก็จะต้องทำต่อไป เพื่อสร้างลูกหลานพระวอ พระตา ผู้สร้างบ้านแปงเมืองหนองบัวลำภู ให้รักการอ่าน

ขอบคณที่มา : มติชนออนไลน์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สพป.หนองบัวลำภู
เขต
1
เดินหน้าห้องสมุดอัตโนมัติ
หลังผลสอบ
NT
สูงกว่าระดับประเทศ