ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-06-02 เปิดอ่านแล้ว : 33707 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอ แบบฝึกและเครื่องมือประเมินพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามโครงการพัฒนาทักษะการ อ่านคล่อง  เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งพัฒนาและจัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต  ๔ หวังว่าแบบฝึกนี้คงมีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูไม่มากก็ น้อยครับ

คํานํา


การอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนและ


การดำรงชีวิตประจำวัน ผู้มีทักษะการอ่านและการเขียนดีย่อมสามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากการ


อ่านและเขียนสามารถสื่อสารแสดงความต้องการของตนให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างดี


กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้การอ่านออกเขียนได้


เป็นนโยบายสำคัญ เร่งด่วนที่ทุกเขตพื้นที่ต้องดำเนินการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


อุบลราชธานีเขต ๔ ได้มอบหมายให้ นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


และคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาไทย


รับผิดชอบดำเนินการโดยคณะทำงานจัดท าชุดฝึกแก้ปัญหาการอ่าน ๔ ชุดได้แก่ ชุดรู้รูป ชุดสรุปคำ


ชุดนำประโยคเรียนรู้และชุดสู่การอ่านอย่างสร้างสรรค์ และทุกโรงเรียนได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา


การอ่าน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านและเขียนอย่างต่อเนื่อง จึงจัดท าชุด


Advertisement

พัฒนาทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับช่วงชั้นที่ ๑และ ๒ ขึ้น โดยในช่วงแรก


จัดทำจำนวน ๕ ชุดได้แก่


ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒


ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่๓


ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่๔


ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่๕


ชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่๖


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๔ ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่


ทุ่มเทก าลังความรู้ ความคิดและสติปัญญาจนเกิดชุดฝึกทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่องนี้ขึ้น และหวัง


เป็นอย่างยิ่งว่าครูผู้สอนภาษาไทยจะน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน


นายโกวิท เพลินจิตต์

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ   ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ!

กดไลค์ติดตามเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/

ขอบคุณที่มาของข้อมูลครับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต  ๔ 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดฟรี!
แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง
ชั้น
ป.5
จำนวน
60
แบบ