ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-01-05 เปิดอ่านแล้ว : 10571 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

เรื่องการดำเนินการจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ศธ 04009 /1206 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยกเลิก ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา โครงการ MOENet ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปและแจ้งแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำความเข้าใจกับทุกโรงเรียนในสังกัดและขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โรงเรียนมีอำนาจในฐานะผู้ใช้บริการโดยตรงกับผู้ให้บริการและให้ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานทางธุรการการสื่อสารและการบริหารเป้าหมายสูงสุดคือใช้เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด

3. การใช้บริการของทุกโรงเรียนสามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนได้โดยตรง สำหรับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีภารกิจในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากๆสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรือนจำนวนนักเรียนและเหตุผลในการใช้งาน 

Advertisement

4. สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการใดๆเลยหลังจากยกเลิก โครงการMOENet ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจและประสานผู้ให้บริการทั้งของรัฐวิสาหกิจและเอกชนทราบข้อมูลกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำอุปกรณ์ใดใดมาใช้รับสัญญาณเพื่อให้โรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ตได้ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานข้อมูลและประสานงานโดยตรงกับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและรายงานข้อมูลทางออนไลน์ตามแบบที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและแจ้งประสานให้ทราบทุกวันจนกว่าโรงเรียนจะมีอินเตอร์เน็ตครบทุกโรงเรียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอนัดประชุม Conference เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจน การขอรับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15.00 นจึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายสนิท  แย้มเกษร

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ                         ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ

ที่มา : สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด
สพฐ.แจ้งการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนชำระค่าบริการ