สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

Advertisement

Advertisement

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-02-21 เปิดอ่านแล้ว : 5934 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต.

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ.

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยก าหนดให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดน าหลักสูตร ดังกล่าวไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น ในการนี้ เพื่อให้การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. โดยออกอากาศผ่าน ๖ ช่องทาง ดังนี้.

๑. วีดิโอคอนเฟอเรนซ์.

๒. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ๑๔.

๓. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel).

๔. www.obectv.tv.

๕. www.youtube.com/obectvonline.

๖. www.facebook.com/obectvonline.

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอความร่วมมือมายังท่าน. ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนระดับ ปฐมวัยศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ ตามช่องทางข้างต้น.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ.

ขอแสดงความนับถือ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๔.

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐.

กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ.

เรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”.

Advertisement

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.(ด้วยระบบทางไกล).

๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. ช่วงที่ ๑ .

ความส ำคัญและความจ ำเป็นของการปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษาปฐมวัย.

- รับชมวีดิทัศน์ “การศึกษาปฐมวัยสร้างรากฐานคุณภำพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”.

- ความส ำคัญและความจ ำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสุกัญญา งามบรรจง).

- ผลการติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และความเคลื่อนไหวด้ำนวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้อำนวยการส ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์).

๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๐ น. ช่วงที่ ๒ สำระส ำคัญของหลักสูตรกำรศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน.

กรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ช่วงที่ ๓ บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ.

โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล).

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์.

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1.

นางหริญญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ.

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1.

ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ.

สพป.กรุงเทพมหานคร.

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ที่มา : สวก. สพฐ..

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช
๒๕๖๐
ในวันศุกร์ที่
มีนาคม
๒๕๖๑
เวลา
๐๙.๓๐
๑๑.๓๐
น.