สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
จะซื้อหนังสือเรียน!!ตรวจสอบปกหลังหนังสือด้วยครับ!! สพฐ. อนุญาตหนังสือใบอนุญาตครบอายุ ในปีการศึกษา 2559,2560,2561 สามารถใช้ได้
จะซื้อหนังสือเรียน!!ตรวจสอบปกหลังหนังสือด้วยครับ!! สพฐ. อนุญาตหนังสือใบอนุญาตครบอายุ ในปีการศึกษา 2559,2560,2561 สามารถใช้ได้

Advertisement

จะซื้อหนังสือเรียน!!ตรวจสอบปกหลังหนังสือด้วยครับ!! สพฐ. อนุญาตหนังสือใบอนุญาตครบอายุ ในปีการศึกษา 2559,2560,2561 สามารถใช้ได้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-08 เปิดอ่านแล้ว : 4377 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

จะซื้อหนังสือเรียน!!ตรวจสอบปกหลังหนังสือด้วยครับ!! สพฐ. อนุญาตหนังสือใบอนุญาตครบอายุ ในปีการศึกษา 2559,2560,2561 สามารถใช้ได้

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง สิ่งที่ส่งมาด้วยปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพปีการศึกษา 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง6 ทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 http://www.obec.go.th/ จำนวน 2 รอบดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่ 2 15 มีนาคม 2561

และกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือ ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 เมษายน 2561 รวมทั้งให้ร้านค้าส่งหนังสือถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในการนี้จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการดังนี้

1. ติดตามข้อมูลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/ แล้วแจ้งสถานศึกษาพิจารณาใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียนโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561

2. แจ้งสถานศึกษาเรื่องสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้วและใบอนุญาตที่ปกหลังของหนังสือมีอายุครบ 5 ปีในปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 เนื่องจากขณะนี้อยู่ ในช่วงรอยต่อของการปรับปรุงหลักสูตรและเพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาดังนั้นในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงอนุญาตให้สถานศึกษาสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

Advertisement

ยกเว้นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่มและเทคโนโลยีชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้ใช้ฉบับที่จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งปกหลังของหนังสือจะมีใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561- 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จะซื้อหนังสือเรียน!!ตรวจสอบปกหลังหนังสือด้วยครับ!! สพฐ. อนุญาตหนังสือใบอนุญาตครบอายุ ในปีการศึกษา 2559,2560,2561 สามารถใช้ได้          จะซื้อหนังสือเรียน!!ตรวจสอบปกหลังหนังสือด้วยครับ!! สพฐ. อนุญาตหนังสือใบอนุญาตครบอายุ ในปีการศึกษา 2559,2560,2561 สามารถใช้ได้          จะซื้อหนังสือเรียน!!ตรวจสอบปกหลังหนังสือด้วยครับ!! สพฐ. อนุญาตหนังสือใบอนุญาตครบอายุ ในปีการศึกษา 2559,2560,2561 สามารถใช้ได้

ตรวจสอบฐานข้อมูลหนังสือเรียนได้ที่นี่!!

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(4287)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(1816)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(2875)

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62..(10180)

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึก..(6513)

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง..(1379)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62..(16982)

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(5339)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(1912)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(6824)


Tags
จะซื้อหนังสือเรียน!!ตรวจสอบปกหลังหนังสือด้วยครับ!!
สพฐ.
อนุญาตหนังสือใบอนุญาตครบอายุ
ในปีการศึกษา
2559,2560,2561
สามารถใช้ได้
MBA
IELTS
chulatutor