ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-20 เปิดอ่านแล้ว : 19577 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ฉบับ

ด้วย ก.ค.ศ.ได้มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและวิทยฐานะเดิม ที่สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๑๑๐ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีคําสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งใหม่ ตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังคําสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายงานในหน้าที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

๒. รายงานการส่งตัวและรับรายงานตัวของข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โทร.๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๑๕

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ >> ไฟล์ที่ 1

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด
ที่
ศธ04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา