ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?
ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

Advertisement

Advertisement

ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-21 เปิดอ่านแล้ว : 9000 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

ประเด็น …การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม กฎ ก.ค.ศ. …

เรื่องของเงินเดือน เป็นอะไรที่สำคัญมาก มันคือรายรับประจำเดือน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำ ไม่ว่าพนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ห้างร้านของเอกชน หรือ พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ ที่ทำงานหน่วยงานราชการ ไม่ว่าชั้นผู้น้อยไปจนถึงระดับชั้นผู้บริหารฯ เพราะเงิน หรือ เงินเดือน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับผู้มีรายได้น้อย และหรือเป็นปัจจัยที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีฐานะดี หรือมีอันจะกินอยู่แล้ว

เงินเดือนเป็นรายรับรายเดือน อาจจะมีบ้าง สองเดือนหรือสามเดือนได้รับครั้งในบางตำแหน่ง บางหน่วยงาน ก็ถือว่าเป็นเงินเดือน จะได้รับทุกเดือน จนครบ 12 เดือน หรือหนึ่งปี พอครบปีก็ได้เลื่อนเงินเดือน มากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่ตำแหน่ง สถานะ ประเภท ถ้าเป็นเอกชน ผลประกอบการมีกำไรดีก็ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานมาก มีโบนัสต่างหาก หากกำไรหดหายอาจได้ขึ้นน้อย หรือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนก็มี หากทำงานให้กับหน่วยงานราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนไม่ได้เลื่อน หากเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐ ข้าราชการก็ได้เลื่อน ซึ่งมีทั้งที่เลื่อนเป็นร้อยละ หรือ เป็นขั้นบันได แล้วแต่ตำแหน่ง ประเภทข้าราชการฝ่าย นั้น ๆ

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนจะมีสองลักษณะ หากเป็นข้าราชการครู ฯ สายงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ที่ทำงานที่สำนักงาน ฯ หรือ สถานศึกษาใหญ่ๆ สถานบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา จะได้เลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนฯ สำหรับข้าราชการครูส่วนใหญ่ ทั้งสายครูสอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ อันนี้เลื่อนขั้นเป็นบันได ไต่ระดับไป ……แต่แว่ว ๆ ว่า ตุลาคม 2559 นี้ จะเป็นร้อยละเหมือนกับข้าราชการอื่น…….

แต่..ก็มีข้าราชการครูบางคน ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน เพราะขาดคุณสมบัติ ผิดเงื่อนไข ส่วนมากแล้วจะพบในครูบรรจุใหม่ หรือ ครูผู้ช่วย เป็นเพราะเหตุใด มาดูคำถามกัน…

คำถาม

ถาม ; ครูบรรจุใหม่ที่โรงเรียน สพฐ. รายใดมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

ก. นฤมล บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ข. สมบัติ ขาดราชการ 1 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ค. กอบแก้ว ถูกลงโทษตัดเงิน แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ง. ประจวบ ถูกสั่งพักราชการ 3 เดือน แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น
.
การวิเคราะห์

….มาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะ ได้แก่

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้….
1) คุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับพิจารณาขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น (ข้อ 6) มีดังนี้

– ครึ่งปีที่แล้วมา ผลงานและมีความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้

– ครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าภาคทัณฑ์ หรือ ไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา (ปฏิบัติหน้าที่หรือเสื่อมเสียเกียรติ และไม่ใช่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ)

– ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน

– ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

– บรรจุเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน

– ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศ ต่างประเทศ ครึ่งปีที่ผ่านมาต้องทำงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน

– ไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินที่ส่วนราชการกำหนด

– มีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน

2) คุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับพิจารณาขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น(ข้อ 7) มีดังนี้

– ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของ ข้อ 6

– ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาจนถือเป็น ตัวอย่างที่ดีได้….อีกมากเอาแค่นี้พอ….

3) การยกเว้นคุณสมบัติบางประการ เขียนไว้ใน( ข้อ 16) ความว่าข้าราชการครูฯผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ 6 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (เช่น บรรจุไม่ครบ 4 เดือน ) การลา หรือ การมาทำงานสาย (เช่น สายเกิน 6 ครั้ง มาสายเกิน 8 ครั้ง สำหรับครูในโรงเรียน) แต่ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้

Advertisement

2. ประกาศ สพฐ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2551 มีสาระสำคัญเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้อง ดังนี้

1) จำนวนครั้งของการลาตามหนังสือของ สพฐ. ให้ปฏิบัติดังนี้

– ลาเกิน 6 ครั้งถือว่า ลาบ่อยครั้ง สำหรับ ในสถานศึกษา

– ลาเกิน 8 ครั้งถือว่า ลาบ่อยครั้ง สำหรับ ในสำนักงานฯ

กรณีเป็นการลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าวันลารวมกันไม่ถึง 15 วัน ก็สามารถผ่อนผันให้เลื่อนขั้นได้ (ถ้ามีผลงานดี)

2) จำนวนครั้งของการมาสาย ตามหนังสือของ สพฐ. ให้ปฏิบัติดังนี้

– มาสาย เกิน 8 ครั้งถือว่า มาสายเนืองๆ สำหรับ ในสถานศึกษา

– มาสาย เกิน 9 ครั้งถือว่า มาสายเนืองๆ สำหรับ ในสำนักงานฯ

3) สรุปคะแนนตามแบบประเมิน(ผู้บังคับบัญชาประเมินฯ)

– ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90- 100 (ดีเด่น) ข่ายได้เลื่อนขั้น 1 ขั้น

– ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 -89 (ดี) ข่ายได้เลื่อนขั้น 0.5 ขั้น

– ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ข่ายไม่ควรให้เลื่อนขั้น

3. หนังสือเวียน สนง. ก.ค.ศ. ว 10 เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูเฉพาะรายสำหรับผู้ขาดคุณสมบัติ

มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกเว้นคุณสมบัติบางประการ เขียนไว้ใน (ข้อ 16) ของ กฎ ก.ค.ศ. ในที่นี่เราตีความตรง ๆ กรณี ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุเข้ารับราชการ และเป็นผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ไม่ครบ 4 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ก็สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ข้าราชการดังกล่าวต้องมีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) และเลื่อนได้ไม่เกิน 0.5 ขั้น เท่านั้น

ดังนั้น ในกรณีครูผู้ช่วยที่บรรจุเป็นข้าราชการมาแล้วไม่ครบ 4 เดือน เนื่องจากขาดคุณสมบัติด้านระยะเวลาการปฏิบัติราชการ แต่กฎ ก.ค.ศ.ก็เปิดช่องตาม ข้อ 16 จึงทำให้ครูผู้ช่วยที่บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าสมควรได้เลื่อนเงินเดือน เสนอ อ.ก.ค.ศ. เห็นชอบ หาก อ.ก.ค.ศ. เห็นชอบก็สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ แต่ได้แค่ 0.5 ขั้นเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นสิทธิ์และเป็นโอกาสได้เลื่อนเงินเดือน แต่หากขาดคุณสมบัติด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (เช่น บรรจุไม่ครบ 4 เดือน ) การลา หรือ การมาทำงานสาย กฎ ก.ค.ศ. เช่น การถูกลงโทษทางวินัย กรณีตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ถูกสั่งพักราชการ หรือขาดราชการโดยไม่มีเหตุสมควร เหล่านี้ไม่ได้เปิดช่องไว้

สรุป

…..คำตอบที่เป็นคะแนนคือ ก. นฤมล บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน แต่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น…

…. ข้อเท็จจริง ครูผู้ช่วยบางที่ได้เลื่อน บางที่ไม่ได้เลื่อน …..

# ครูผู้ช่วยบรรจุฯ 3 เดือน 15 วัน ผลประเมินฯ ระดับดีเด่น ผบ.เสนอ เลื่อน 0.5 ขั้นได้ โดยขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ(เดี่ยวนี้ กศจ.)ตาม ว 10) #

# ความเข้าใจ ไม่เข้าใจ เคลีย ไม่เคลีย ด้านกฎหมาย ของผู้บริหารโรงเรียน และหรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ อาจมีส่วนทำให้ครูผู้ช่วย ได้สิทธิ์ และ เสียสิทธิ์ #

….. บทเขียนนี้เป็นความรู้ เป็นข้อสอบ ถือเป็นประสบการณ์ มิได้ล่วงใคร นะครับ……

บวร เทศารินทร์


ข้อมูลอ้างอิง

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550

2. ประกาศ สพฐ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2551

4. หนังสือเวียน สนง. ก.ค.ศ. ว 10 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูเฉพาะรายสำหรับผู้ขาดคุณสมบัติ

ขอบคุณที่มา : ดร.บวร เทศารินทร์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ครูผู้ช่วย
บรรจุได้
3
เดือน
15
วัน
ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?