สิทธิ์และประเภทในการลาของข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียน
สิทธิ์และประเภทในการลาของข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียน

Advertisement

Advertisement

สิทธิ์และประเภทในการลาของข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-22 เปิดอ่านแล้ว : 76620 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สิทธิ์และประเภทในการลาของข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียน

มีน้อง ๆ ทิ้งคำถามในกล่องข้อความ พร้อมแนบเอกสารประกอบ ยังข้อสงสัยเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครู ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ ทั้งแง่ของการรู้เพื่อการใช้สอบ และการนำไปใช้ในการทำงานจริงในโรงเรียน จึงขออนุญาตนำมาลงเป็นข้อเขียนตรงนี้เลยนะครับ

คำถาม ; อ.คะ หนูมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูคะ บางเพจเขาก็บอกว่า ครู ช-ญ ลาได้อย่างละ 10 บางเพจก็บอกว่าครูชาย 9 ญ 8 หนูเลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยคะ และการลาของบุคลากรทางการศึกษาด้วยคะว่าแตกต่างจาการลาของครูอย่างไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

คำตอบ ; เรื่องของการลาข้าราชการไม่ว่าข้าราชการประเภทใดก็เหมือนกัน เพราะใช้ระเบียบเดียวกัน คือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 จะต่างกันที่สิทธิว่าใครเกิดหรือไม่เกิดสิทธิ์ เป็นไปตามคุณลักษณะหรือลักษณะงาน และแตกต่างที่อำนาจการอนุญาตการลา เพราะระเบียบโดยรวมให้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุญาต แต่สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ท่านมีหนังสือเวียนเพิ่มเติม ที่ชัดเจนว่าใครบ้างมีสิทธิ์ลาประเภทใด และเป็นอำนาจใครเป็นผู้อนุญาต ในประเด็นที่ถามข้อตอบ ดังนี้

1. การลาข้าราชการ มี 11 ประเภท ผมไม่อยากให้ไปจำว่าชายหญิงเท่าไร ต่างกันเท่าไร เพราะมันไม่ใช่สาระสำคัญหากเป็นคำถามเขาเพื่อการสอบ น่าจะโฟกัสที่เนื้อหาของการลาประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะที่ใกล้ตัวเรา หรือ ประเภทที่ปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ แต่เอาเถอะเพื่อสบายใจ กันเหนียว ขอตอบรวม ๆ

2. กรณีประเด็นการลาที่แตกต่างกัน เป็นอย่างนี้ครับ ครูชายไม่สามารถคลอดบุตรได้ นั้นนี้ฮา (11-1=10) หญิงไม่สามารถลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตร และการตรวจเลือกและเตรียมพล(ทางทหาร)ได้ (11-2=9) การลาบวชหมายถึงลาไปพิธ๊ฮัจฯด้วย ดังนั้นชายหญิงเกิดสิทธิ์ประเภทนี้

3. หากเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เขาไม่ให้ลาพักผ่อนเพราะเขาบอกว่าได้มีวันลาจากการหยุดภาคเรียนมากกว่าลาพัก ผ่อนแล้ว(มีวันปิดเทอม) หากจะลบออก ครูชายก็จะสามารถลาได้ 9 ประเภท ครูหญิงก็จะเหลือการลา 8 ประเภท

4. ต่อข้อคำถาม จึงสรุปประเด็นได้ว่า ครูในโรงเรียนรวม ๆ ลาได้ทั้งหมด 10 ประเภท (ยกเว้นลาพักผ่อน) หากเป็นครูทำงานนอกโรงเรียน เช่น ครูช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ หรือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯตามมาตรา 38 ค(2) อันนี้เขาก็เป็นครูนะ ได้สิทธิ์มากกว่าปฏิบัติงานที่โรงเรียนคือได้ลาพักผ่อนด้วยเพราะไม่มีวันปิด เทอม

5. อยากให้จำและเข้าใจสาระตรงนี้ดีกว่า คือ ประเภท และอำนาจการลาแต่ละประเภทตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ. 2555 สำหรับข้าราชการครู ดังนี้ครับ

5.1) การลาป่วย ; หยุดรักษาตัวเมือมีอาการป่วย
• อำนาจการลา ไม่เกิน 60 วัน (ผอ.รร.สำหรับบุคลากรในโรงเรียน ผอ.เขตพื้นที่สำหรับผอ.รร. และบุคลากรใน สนง. เขตพื้นที่ฯ)
• อำนาจการลา ไม่เกิน 120 วัน (ผอ.เขตพื้นที่สำหรับทุกตำแหน่งในสังกัด)

5.2) การลาคลอดบุตร ; สำหรับสตรีมีครรภ์รวมก่อนคลอดและหลังคลอดด้วย
• อำนาจการลา ไม่เกิน 90 วัน (ผอ.รร.สำหรับบุคลากรในโรงเรียน ผอ.เขตพื้นที่สำหรับผอ.รร. และบุคลากรใน สนง. เขตพื้นที่ฯ)

5.3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ; ลาช่วยเหลือภริยาเลี้ยงดูบุตร
• อำนาจการลา ไม่เกิน 15 วันทำการ (ผอ.รร.สำหรับบุคลากรในโรงเรียน ผอ.เขตพื้นที่สำหรับผอ.รร. และบุคลากรใน สนง. เขตพื้นที่ฯ) ; ภริยาชอบด้วยกฎหมาย

Advertisement

5.4) การลากิจส่วนตัว ; ลากิจส่วนตัวทั่วไปและลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
• อำนาจการลา ไม่เกิน 30 วัน (ผอ.รร.สำหรับบุคลากรในโรงเรียน )
• อำนาจการลา ไม่เกิน 45 วัน (ผอ.เขตพื้นที่ฯ สำหรับทุกตำแหน่งในสังกัด)
• ข้าราชการที่ได้ลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการรวม) โดยได้รับเงินเดือนแล้ว มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา

5.5) การพักผ่อน ; ลาหยุดเพื่อพักผ่อนประจำปี
• อำนาจการลา (ผอ.เขตพื้นที่ฯ สำหรับทุกตำแหน่งใน สนง.เขตฯ)
• มีสิทธิลาในปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ (เว้นแต่ทำงานยังไม่ครบ 6 เดือน) สะสมวันลาได้ ไม่เกิน 20 วันทำการ หรือ 30 วันทำการ (สำหรับผู้ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี)
• ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เพราะมีวันหยุดภาคการศึกษา และได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน

5.6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ; ลาหยุดของข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธ ศาสนา และสำหรับข้าราชการนับถือศาสนาอิสลามประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
• อำนาจการลา (ผอ.เขตพื้นที่ฯ สำหรับทุกตำแหน่งในเขตพื้นที่) ;อำนาจเลขา กพฐ.มอบ
• ยื่นก่อนไม่น้อยกว่า 60 วัน ต้องบวชหรือเดินทางภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเริ่มลา กลับมารายงานตัวภายใน 5 วันนักจากสิกขาหรือเดินทางกลับถึงไทยหลังพิธีฮัจย์

5.7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ;
• อำนาจการลา (เลขา กพฐ.) การหยุดราชการต้องไม่นานจนเกินไป หากนานเช่นเข้าเป็นทหารประจำการต้องสั่งให้ออกตามกฎหมายบริหารงานบุคคล
• การลาเข้ารับการตรวจเลือก ; ลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับ ราชการเป็นทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
• การลาเข้ารับการเตรียมพล ;ลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกให้ไปเข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
• รายงานการลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง(ตรวจเลือก) ภายใน 48 ชั่วโมง(เตรียมพล) เมื่อพ้นแล้วต้องรายงานตัวต่อ ผบ.ภายใน 7 วันขยายได้ไม่เกิน 15 วัน

5.8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ; การลาเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงานทั้งในและต่างประเทศ
• ภายในประเทศ (อำนาจ ผอ.รร.สำหรับบุคลากร.ในโรงเรียน ผอ.เขตพื้นที่ฯ สำหรับ ผอ.รร.และบุคลากรในสำนักงานฯ)
• ต่างประเทศ เฉพาะกรณีดูงาน (อำนาจผอ.เขตพื้นที่ฯ สำหรับบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ) ; อำนาจเลขา กพฐ.มอบ ,ต่างประเทศ กรณี ศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย (อำนาจ เลขา กพฐ.)

5.9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ;
• อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นับเวลาเหมือนเต็มเวลาราชการ
• ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลา
• ให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน

5.10) การลาติดตามคู่สมรส ; ลาหยุดราชการเพื่อติดตามคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงาน (1 ปีขึ้นไป)ในต่างประเทศ ไม่รวมถึงการลาศึกษา ฝึกอบรมฯ
• อำนาจเลขาธิการ กพฐ. นับเวลาเหมือนเต็มเวลาราชการ
• ลาได้ไม่เกิน 2 ปี และ ขอลาต่อได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี (เกิน4ปี ต้องลาออก)
• ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาติดตามคู่สมรส
• ลาได้ใหม่อีก เมื่อคู่สมรสได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจำในประเทศไทย แล้ว ต่อมาได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก

5.11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ; ลาสำหรับข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการใน หน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่จนทำให้ตกเป็นผู้ ทุพพลภาพหรือพิการ
• อำนาจเลขาธิการ กพฐ. ไม่เกิน 12 เดือน
• มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน

6.ข้อมูลอ้างอิงและควรศึกษาเพิ่มเติมตามนี้นะครับ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ. 2555
• คำสั่ง สพฐ.มอบอำนาจการลา
• หนังสือเวียน ก.ค.ศ.ที่เกี่ยวกับการลา

…..แล้วพบกันใหม่นะครับ…..

บวร เทศารินทร์

ขอบคุณที่มา : ดร.บวร เทศารินทร์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
สิทธิ์และประเภทในการลาของข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียน