กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Advertisement

Advertisement

กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-07 เปิดอ่านแล้ว : 2418 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
มาทำความรู้จัก กศน. พร้อมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นการศึกษาลักษณะพิเศษ มีรูตามสภาพความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน
อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

เมื่อพูดถึงกศน. หรือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยทั่วไปมักจะรู้จักว่า เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การเรียนในระบบโรงเรียน  แต่เป็นการการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น หลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน ความพร้อมของแต่ละบุคคล

 และเมื่อพูดถึงกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ต้องบอกว่า มี 3 กลุ่มใหญ่  คือ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พลาดโอกาส และ ผู้ขาดโอกาส โดยทั้ง 3 กลุ่มใหญ่นี้ จำแนกย่อยได้อีก เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ และกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่วนกลุ่มผู้พลาดโอกาส ได้แก่  เด็ก/เยาวชนที่ออกกลางคันจากระดับการศึกษาภาคบังคับ  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่ได้เรียนต่อ  ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  เด็ก เยาวชนเร่ร่อนหรือไร้บ้าน  เด็กเยาวชนลูกกรรมกรก่อสร้าง  เด็กเยาวชนที่มีความพร้อมแต่ไม่ต้องการรับการศึกษาในระบบปกติ และ ผู้สูงอายุ  สำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาส  ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในบริเวณชายแดน  ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลหรือยากลำบากในการคมนาคมติดต่อสื่อสาร  คนไทยในต่างประเทศ  ผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ และบุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์  

 
ทุกกลุ่มเป้าหมายล้วนมีความสำคัญ ที่สำนักงาน กศน.ต้องดูแล โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ประจำปี 2561กศน. กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ของ กศน.ด้วย โดย กศน.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความพร้อมพื้นฐานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

Advertisement

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ กศน.ได้ทิ้งท้ายอีกว่า นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่ กศน.จะต้องดูแลแล้ว ยังมีอีกกลุ่มคนหนึ่ง ที่ กศน.ต้องให้เครดิตในฐานะหัวหมู่ทะลวงฟัน ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จัดกิจกรรม จัดการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้เรียน คือ กลุ่มครู กศน. ที่ กศน.จะต้องให้การดูแล โดยเฉพาะครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  ที่ทำหน้าที่สอนเด็กเร่ร่อน คนไร้บ้าน คนพิการ เป็นต้น ซึ่งต้องถือว่าครูกลุ่มนี้มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากในการเข้าหากลุ่มเป้าหมาย  เพราะต้องเป็นคนที่รัก เสียสละ และเข้าใจจริง ๆ ถึงจะเป็นครูสอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้ ซึ่ง กศน.จะพยายามดูแลไม่ทอดทิ้งเช่นกัน


อรนุช วานิชทวีวัฒน์.

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ ออนไลน์ อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
กศน.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง