สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก
มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

Advertisement

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-06-01 เปิดอ่านแล้ว : 22541 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

เรื่อง การสํารวจตําแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง
๑. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี จํานวน ๑ ชุด
๒. แบบคําร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน จํานวน ๑ ชุด
๓. แบบสํารวจข้อมูลตําแหน่งว่างของ อปท.ฯจํานวน ๑ ชุด


ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดําเนินการสอบแข่งขันหรือขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ในตําแหน่งที่ว่าง นั้น


ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งต่างๆ ที่มี ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ได้ขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและ ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ยังไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งว่างและยังไม่เคยขอใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดําเนินการ ดังนี้


๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะดําเนินการสรรหาในตําแหน่งที่นอกเหนือจาก ตําแหน่งใน “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (จากตําแหน่งประเภททั่วไป เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ) ให้สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี


๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะดําเนินการสรรหาตามข้อ ๑. โดยประสงค์ ให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งที่ว่าง ให้จัดส่ง “คําร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน” โดยให้ระบุชื่อตําแหน่ง (กรณีเป็นตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการด้วย) เลขที่ตําแหน่ง และจํานวนอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขัน ตามแบบคําร้องขอฯ ให้จังหวัด จํานวน ๒ ชุด (เก็บไว้ที่จังหวัด ๑ ชุด ส่งให้ กสถ. ๑ ชุด) และให้จังหวัด รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบสํารวจข้อมูลฯ และแบบคําร้องขอขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขัน และคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ ต้องรอการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง ดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. เท่านั้น


๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีตําแหน่งว่างในตําแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ยังไม่หมดบัญชี) โดยเป็นตําแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และยังไม่ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งดังกล่าว หากประสงค์จะขอใช้บัญชีหรือขอรับรองบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในตําแหน่งว่าง ให้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่แจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งตามแบบขอใช้ บัญชีหรือขอรับรองบัญชี ให้สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

Advertisement

(นายขจร ศรีชวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑ -๔๐๐๐

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ชงสพฐ.คิดเกณฑ์รับเด็กปี63 ให้โรงเรียนแข่งขันสูง โรงเรียนประจำจังหวัด ยกเลิกเขตบริการ สอบเข้า 100%

ชงสพฐ.คิดเกณฑ์รับเด็กปี63 ให้โรงเรียนแข่งขันสูง โรงเรียนประจำจังหวัด ยกเลิกเขตบริการ สอบเข้า 100%..(4285)

ด่วน!! สพฐ.มีประกาศ แต่งตั้ง ผู้แทนสพฐ. ในกศจ. ทุกจังหวัด ล่าสุด 17 พ.ค. 2562

ด่วน!! สพฐ.มีประกาศ แต่งตั้ง ผู้แทนสพฐ. ในกศจ. ทุกจังหวัด ล่าสุด 17 พ.ค. 2562 ..(6300)

ผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย มีเฮ!! กคศ.อนุมัติ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1,530 อัตรา (17 พ.ค. 2562)

ผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย มีเฮ!! กคศ.อนุมัติ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1,530 อัตรา (17 พ.ค. 2562)..(9399)

การกู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 กู้ได้ 300,000 ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ผ่อนชำระ 96 งวด

การกู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ก..(26507)

ดาวน์โหลดเลย!! ข้อสอบ+เฉลย NT ป.3 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเลย!! ข้อสอบ+เฉลย NT ป.3 ปีการศึกษา 2561..(6001)

อ่านที่นี่!! ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านที่นี่!! ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ..(2411)

มาแล้ว!! สพฐ.ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบได้คะแนนเต็มจากการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! สพฐ.ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบได้คะแนนเต็มจากการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561..(8929)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการรายงาน ผลการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ..(20764)

คลังซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

คลังซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562..(9626)

มาแล้ว!!  สพฐ.เผยข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

มาแล้ว!! สพฐ.เผยข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ..(12334)


Tags
มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง
สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ
ข้าราชการท้องถิ่น
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก
MBA
IELTS
chulatutor