มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก
มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

Advertisement

Advertisement

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-06-01 เปิดอ่านแล้ว : 22636 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

เรื่อง การสํารวจตําแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง
๑. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี จํานวน ๑ ชุด
๒. แบบคําร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน จํานวน ๑ ชุด
๓. แบบสํารวจข้อมูลตําแหน่งว่างของ อปท.ฯจํานวน ๑ ชุด


ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดําเนินการสอบแข่งขันหรือขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ในตําแหน่งที่ว่าง นั้น


ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งต่างๆ ที่มี ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ได้ขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและ ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ยังไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งว่างและยังไม่เคยขอใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดําเนินการ ดังนี้


๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะดําเนินการสรรหาในตําแหน่งที่นอกเหนือจาก ตําแหน่งใน “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (จากตําแหน่งประเภททั่วไป เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ) ให้สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี


๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะดําเนินการสรรหาตามข้อ ๑. โดยประสงค์ ให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งที่ว่าง ให้จัดส่ง “คําร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน” โดยให้ระบุชื่อตําแหน่ง (กรณีเป็นตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการด้วย) เลขที่ตําแหน่ง และจํานวนอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขัน ตามแบบคําร้องขอฯ ให้จังหวัด จํานวน ๒ ชุด (เก็บไว้ที่จังหวัด ๑ ชุด ส่งให้ กสถ. ๑ ชุด) และให้จังหวัด รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบสํารวจข้อมูลฯ และแบบคําร้องขอขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขัน และคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ ต้องรอการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง ดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. เท่านั้น


๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีตําแหน่งว่างในตําแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ยังไม่หมดบัญชี) โดยเป็นตําแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และยังไม่ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งดังกล่าว หากประสงค์จะขอใช้บัญชีหรือขอรับรองบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในตําแหน่งว่าง ให้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่แจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งตามแบบขอใช้ บัญชีหรือขอรับรองบัญชี ให้สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

Advertisement

(นายขจร ศรีชวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑ -๔๐๐๐

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง
สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ
ข้าราชการท้องถิ่น
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก