ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3285 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561 (10 มิย. 61)
ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3285 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561 (10 มิย. 61)

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3285 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561 (10 มิย. 61)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-06-21 เปิดอ่านแล้ว : 8850 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3285 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561 (10 มิย. 61)

เรื่อง สํารวจข้อมูลสภาพอัตรากําลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะจัดทําข้อมูล สภาพอัตรากําลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๖๑) เพื่อใช้บริหารจัดการอัตรากําลังในภาพรวม และได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากําลังให้มีความชัดเจนและคลอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากําลัง

 

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังดังกล่าว มีความถูกต้อง ตรงกับสภาพ ความเป็นจริง จึงขอความร่วมมือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศึกษาและทําความเข้าใจในเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากําลังที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมกรอกข้อมูล ตามแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลอัตรากําลังที่กําหนด โดยสามารถดาวน์โหลดจาก http://personnel.obec.go.th/ ซึ่งการดําเนินการจัดทําข้อมูลให้ใช้ฐานข้อมูลจํานวนนักเรียนรายบุคคล DMC (ข้อมูลของสํานักนโยบายและ แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และข้อมูลจํานวนครูตามบัญชีถือจ่าย จ.๑๘ (การนับจํานวนครูให้นับรวมตําแหน่ง ที่มีคนครอง และตําแหน่งว่างมีเงิน ดังนี้

๑. กรณีเป็นตําแหน่งที่ต้องเกลี่ยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (คปร. เกลี่ย) หากยังไม่มีมติ ก.ค.ศ. ตัดโอนตําแหน่งให้คงและนับอัตราไว้ที่โรงเรียนดังกล่าว

๒. กรณีเป็นตําแหน่งที่ได้รับจัดสรรเกลี่ยอัตราจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น (คปร. เพิ่ม) หากยังไม่มีมติ ก.ค.ศ. ตัดโอนตําแหน่งไม่ต้องนับอัตราดังกล่าว) และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง อีกครั้งก่อนจัดส่งข้อมูล ทาง E-mail : [email protected] และเอกสาร จํานวน ๑ ชุด พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล (ซีดี) ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

Advertisement

 

(นายอัมพร ผินะสา) 

ผู้ช่วยเลาการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

กลุ่มแผนอัตรากําลัง 

 

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3285 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561 (10 มิย. 61)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

1. 1.หนังสือ 10 มิย 61 
2. 2.แบบโรงเรียน 10 มิ.ย.61 
3. 3.แบบ สพท.10 มิ.ย.61
4. 4.แบบสำนักงาน 10 มิ.ย.61 
5. 5.แบบ พรก.และลูกจ้าง 10 มิ.ย.61
6. 6.คำชี้แจง

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุดที่
ศธ
04009/ว
3285
เรื่อง
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง
ปีการศึกษา
2561
(10
มิย.
61)