เช็กที่นี่!! สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ ปี 2561) 5,000 อัตรา ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่
เช็กที่นี่!! สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ ปี 2561) 5,000 อัตรา ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่

Advertisement

Advertisement

เช็กที่นี่!! สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ ปี 2561) 5,000 อัตรา ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-03 เปิดอ่านแล้ว : 68694 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็กที่นี่!! สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ ปี 2561) 5,000 อัตรา ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่

สวัสดีครับ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสอบ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปเรียบร้อยแล้ว อีกไม่นานเกินรอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  วันนี้ (3 กันยายน 2561 )เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข่าวความเคลื่อนไหวในการสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มาฝากครับ

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบครูผู้ช่วย 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

"ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการสอบครูผู้ช่วย 2561 ว่า ขณะนี้มีตำแหน่งที่ว่างอยู่ 5,000 ตำแหน่ง หลังจากการสอบและประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ใครที่อยู่ในลำดับที่ได้รับบรรจุรอบแรกจะบรรจุ 5,000 กว่าคนทั่วประเทศ โดยจะบรรจุแต่งตั้งได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ส่วนในรอบต่อไปจะบรรจุแทนตำแหน่งที่เกษียณ ซึ่งปีนี้มีผู้ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการกว่า 20,000 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้ผู้ที่มีโอกาสบรรจุตามตำแหน่งที่ว่าง จะมีการบรรจุครูในระบบปิดส่วนหนึ่ง และต้องกันไว้ให้สำหรับครูอัตราจ้างที่มีคุณสมบัติครบอีกร้อยละ 25 ของตำแหน่งว่างที่จะต้องมีการสอบต่อไป

ดังนั้น จึงเหลือตำแหน่งบรรจุรอบ 2 สำหรับครูผู้ช่วยที่มาสอบครั้งนี้อีกประมาณ 10,000 ตำแหน่ง พร้อมทั้งกล่าวว่าขอให้เชื่อมั่นในความยุติธรรมของการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ โดยคาดว่าจะมีการบรรจุรวมสองรอบประมาณ 15,000 ตำแหน่ง" (อ้างอิงจาก : กระทรวงศึกษาธิการ)

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ 3 ประเด็นดังนี้ครับ

1. สพฐ.มีตำแหน่งสำหรับบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 จำนวนประมาณ 15,000 อัตรา โดยจะบรรจุรอบแรก 5,000 อัตรา และรอบต่อไป อีก 10,000 อัตรา

2. สพฐ.มีตำแหน่งสำหรับบรรจุครูผู้ช่วย ในระบบปิด เช่น ครูคืนถิ่น ครูสควค. ครูเพชรในตม เป็นต้น ประมาณ 5000 อัตรา

3. สพฐ.มีตำแหน่งสำหรับใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2561 จำนวน 5,000 อัตรา (โดยสพฐ.ให้คงอัตราร้อยละ 25 ของจำนวนอัตราที่ได้รับจัดสรรไว้ เพื่อเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ)

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2561 เว็บไซต์ครูอัพเดตจึงขอนำคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2561 มาให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเพื่อเตรียมพร้อมลงสนามสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ดังนี้ครับ

1. ต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือ วิทยากรอิสลาม พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยต้องมีภาระงานการสอนตามประกาศรับสมัคร  ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จ การศึกษาแล้ว

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนําเข้าระบบบัญชีของ สถานศึกษาและนําไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกําหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือ ระเบียบว่าด้วยการนั้น

2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

มาตรา 30 ระบุคุณสมบัติผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ครองเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความคิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. มีวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า และเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

3.1 กรณีเรียนจบมาเป็นเอกคู่ เช่น คณิต-เคมี ให้เลือกสมัครเพียงสาขาวิชาเดียวครับ

3.2 กรณีผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย มีวุฒิไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ให้นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transeipt ทั้งหมดดังนี้ ครับ

      1) ถ้าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

      2) ถ้าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน

10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560)

 

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ

5. มีภาระงานการสอนคือต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมงหรือ ๕ คาบต่อสัปดาห์ 

6. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 

7. ไม่เป็นโรคที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมเชื่อว่าอีกไม่นาน สพฐ. คงจะออกปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย กรณี พิเศษ ปี 2561 อย่างแน่นอนครับ

เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ

หมายเหตุ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบอ้างอิงจะประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2560 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
เช็กที่นี่!!
สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย
(กรณีพิเศษ
ปี
2561)
5,000
อัตรา
ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่