ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

Advertisement

Advertisement

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-04 เปิดอ่านแล้ว : 9603 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค คและกําหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง) สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๑๔ ตําแหน่ง รายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดําเนินการสอบข้อเขียนแบบปรนัย การประเมินประวัติ ประสบการณ์ทาง การบริหารและผลงาน (ภาค ก) รวมทั้ง การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ห้าสิบ และรวมทั้งสองภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ จํานวนสองเท่าของตําแหน่งว่าง โดยเรียงลําดับ ตามตัวอักษร และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) จํานวนทั้งสิ้น ๒๘ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๔ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ พร้อมนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย และหากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการ สัมภาษณ์ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Advertisement

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภาค
และภาค
และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ภาค
และกำหนดวัน
เวลา
และสถานที่สัมภาษณ์
(ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)