อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-14 เปิดอ่านแล้ว : 14430 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู โดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวทางในการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง การคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง 

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๘๗๙ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ. ๑๓๐๕/๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอหารือวิธีการคิด คํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอน ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) และขอให้พิจารณาทบทวนการคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียน ขยายโอกาส) นั้น

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนดังนี้

๑. การคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู ให้ดําเนินการตามกรณีที่ ๑ โรงเรียนที่มีจํานวน นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา โดยนําจํานวนนักเรียนในโรงเรียนรวมกันทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา (กรณีโรงเรียนขยายโอกาส) แล้วเปรียบเทียบกับค่าในตาราง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อกําหนดเป็นอัตรากําลังของโรงเรียนนั้น ๆ

๒. ขณะนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทําร่างเกณฑ์อัตรากําลัง ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่เกี่ยวข้อง และ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยศพล เวณุโกเศศ)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล โทร ๐๒ ๒๘ ๔๔๙๐

 

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๐๙๓

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
อ่านที่นี่!!
ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์
ก.ค.ศ.