สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบเข้าป.1 ยกเลิกได้จริงหรือ?
สอบเข้าป.1 ยกเลิกได้จริงหรือ?

Advertisement

สอบเข้าป.1 ยกเลิกได้จริงหรือ?

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-20 เปิดอ่านแล้ว : 3347 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สอบเข้าป.1 ยกเลิกได้จริงหรือ?

เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ป.1 สมควร หรือ ไม่ หลักการคืออะไร เป็นการปิดกั้นพัฒนาการที่สมวัยของเด็กจริงหรือไม่ แล้วการยกเลิกสอบเข้าจะเป็นไปได้หรือไม่

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.35 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สวนดุสิตโพล ได้ออกมาเปิดเผยผลวิจัยเรื่อง “ผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อตัวเด็ก ครอบครัว และโรงเรียน รวมทั้งหาแนวทางในการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 "โดย ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย 

ซึ่ง ผศ.ดร.ชนะศึก กล่าวว่า ได้ศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวโดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถามในเชิงลึกและเชิงกว้าง กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยนักวิชการ  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู ผู้ปกครองและเด็ก  ผลวิจัยพบว่านักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วย 100 % กับการให้เด็กสอบเข้า ป.1 ผู้บริหารโรงเรียน ไม่เห็นด้วย 75 % เห็นด้วย 25%  ครูอนุบาลไม่เห็นด้วย 58 % เห็นด้วย 42 % และผู้ปกครองไม่เห็นด้วย 48.23 % เห็นด้วย 51.11%  

     โดยเหตุผลที่เห็นด้วยกับการสอบ คือ เด็กได้ฝึกทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมตัวสอบ การสอบทำให้โรงเรียนประถมฯสามารถจัดเด็กที่มีความสามารถใกล้เคียงกันไว้ห้องเดียวกัน เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาต่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและสามารถตรวจสอบได้ ขณะที่เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการสอบ คือ การสอบไม่สามารถประเมินความสามารถของเด็กได้ครอบคลุมทุกด้าน การสอบไม่สอดคล้องกับหลักการทางการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  เด็กเกิดความกดดันและความเครียด และเด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย

     ทั้งนี้ ระบบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ ป.1 จะมีผลต่อเด็กใน  4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม-จิตใจ และสติปัญญา โดยนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าการสอบทำให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาทางด้านร่างกาย  และน่าตกใจโรงเรียนหลายแห่งไม่ให้เด็กนอนกลางวัน เพราะเอาเวลานอนไปติวให้แก่เด็ก เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ป.1 ส่วนผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ คือเด็กเกิดความกดดัน  เครียดสะสมบางคนถึงอาเจียน ทำให้ความสุขของเด็กลดลง กรณีที่เด็กสอบไม่ได้จะรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถทำให้ผู้ปกครองดีใจ เกิดความผิดหวังเพราะถูกตัดสิทธิ์ตามข้อตกลงกับผู้ปกครอง และนำไปสู่การทำลายความมั่นใจของเด็ก ส่วนพัฒนาการด้านสังคม ผลเชิงบวกเด็กมีโอกาสรู้จักกับเพื่อนใหม่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่เกิดผลเชิงลบ เด็กขาดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เพราะมุ่งเน้นฝึกทำข้อสอบ  ปลูกฝังลักษณะนิสัยชอบเอาชนะ  ด้านพัฒนาการสติปัญญา  ผลเชิงลบ เด็กเรียนรู้แต่การท่องจำและฝึกทักษะทางวิชาการ ทำให้สมองของเด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยของเด็ก

     ผลกระทบการสอบที่มีต่อครอบครัว คือ การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวลดลง ต้องเสียเงินจำนวนมากจ่ายค่าเรียนพิเศษหรือกวดวิชา บางครอบครัวเสียค่ากวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้าเกิน 100,000 บาทต่อปี ขณะที่ผลกระทบต่อโรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลต้องปรับรูปแบบการสอนโดยเพิ่มเนื้อหาวิชาการมากเกินไป โรงเรียนต้องเตรียมตัวเด็กโดยการจำลองสถานการณ์ในการสอบทำให้การทำกิจกรรมลดลง เพราะเป็นความต้องการของผู้ปกครอง ครูต้องเพิ่มหน้าที่ในการเตรียมตัวในการสอบให้กับเด็กทั้งในวันปกติและวันหยุด ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาเด็กมีพฤติกรรมต่อต้านการเรียน เรียนรู้เพื่อทำข้อสอบ ไม่สามารถปรับประยุกต์ความรู้ที่เรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Advertisement

     สำหรับข้อเสนอและแนวทางในการคัดเลือกเด็กเข้า ป.1 มีความหลากหลาย เช่น การประเมินพัฒนาการและสมรรถนะของเด็กตามวัย การรับเด็กในเขตพื้นที่บริการ/ใกล้บ้าน การจับฉลาก การสัมภาษณ์เด็ก การทดสอบ การสัมภาษณ์พ่อแม่ และผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามในการคัดเลือกเด็กเข้า ป.1นั้นยังไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุด โรงเรียนควรใช้วิธีที่หลากหลายในการคัดเลือกเด็กเข้าศึกษาต่อ และการใช้วิธีการทดสอบควรอยู่ในมาตรฐาน หรือเกณฑ์การพัฒนาตามความพร้อมในแต่ละช่วงวัย

   ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จะไม่สอบเด็กเข้าเรียนต่อ ชั้น ป.1 แต่จะใช้วิธีการคัดกรองเด็ก โดยการสัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับตัวเด็กเอง เพื่อดูองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ดูความรู้ ความสามารถเดิมที่มีมา นอกจากนี้จะดูแฟ้มผลงานเด็ก เพื่อรู้ว่าเด็กพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะเรียนอย่างไร เช่น การประกวดวาดภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา เป็นต้น เพราะเราเชื่อมั่นว่าเด็กปฐมวัยมีศักยภาพ มีความสามารถ มากกว่าข้อสอบฉบับเดียวที่เราจะทดสอบเค้า

     ทางโรงเรียนได้คิดเรื่องการไม่สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ป.1 มาประมาณ 2 ปีก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากต้องมีการเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเด็กและผู้ปกครอง เช่น ครูที่สัมภาษณ์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สมรรถนะ ความสามารถตามวัย  มีคณะกรรมการสัมภาษณ์โต๊ะละ 3 คน นอกจากนี้จะมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วย โดยจะมีแบบสอบถามไปล่วงหน้าพร้อมใบสมัครว่า มีแนวความคิดอย่างไรจึงเอาลูกมาเรียนที่โรงเรียนนี้ เพื่อดูแนวคิดและมุมมองการเลียงลูกของผู้ปกครองว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับทางโรงเรียนหรือไม่  ไม่ใช่พอลูกเข้ามาเรียนแล้วไม่ใช่ มีความขัดแย้งระหว่างทางโรงเรียนกับผู้ปกครอง จึงต้องมีจุดเชื่อม ปรับทัศนคติ และเรียนรู้ผู้ปกครองด้วย

     จากประสบการณ์การสอบเด็ก เห็นสภาพของเด็ก ในวันที่เข้ามาสอบจะมีความวิตกกังวล เด็กหลายคนทำได้ ซึ่งเวลาสอบชั่วโมงกว่า ๆ ความคับข้องใจ ความเครียด ความกังวลของเด็กขึ้นสูง ผู้ปกครองก็เครียดไปด้วย  ผู้ปกครองพาลูกไปติวสอบที่ต่าง ๆ ซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่พัฒนาการที่เหมาะกับวัย ไม่ใช่สิ่งที่ควรส่งเสริม เพราะเด็กปฐมวัยมีอะไรที่จะเรียนรู้ มีความสามารถ มีค่ามากกว่าไปนั่งติวหรือนั่งสอบ  โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศจะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ และสมรรถนะของเด็ก เพราะเราเห็นว่าเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่บูรณาการในชีวิตประจำวันของเค้า รู้ว่าทำอย่างไรแล้วมีความสุข เมื่อเราปลูกฝังเด็กเรามา 3-4 ปี พอเข้า ป.1 เราจะหักดิบสอบไปตามเกณฑ์ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม ไม่ยุติธรรมกับเด็ก ขณะเดียวกันเด็กจากโรงเรียนเอกชนเด็กจะสอบได้ ถ้าข้อสอบจะมีการเขียนง่าย ๆ แต่พอเข้ามาจะมีความต่าง ในช่วง ป.1 เด็กเราจะเริ่มอยากเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ดีขึ้น พัฒนาการเป็นไปตามวัย ไม่ได้โดนอัดฉีดมา เค้าจะเรียนรู้ทุกสิ่งและไม่เบื่อ ทำให้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตรงกับคอนเซ็ปต์ของโรงเรียน ว่า เป็นโรงเรียนแห่งความสุข

     ขณะที่ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญ คือ การคัดเลือกเด็กของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติจะใช้วิธีการสอบมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการประกาศกำหนด หากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท  แต่สำหรับปีการศึกษา 2562 คิดว่า ยังต้องมีการคัดเลือก แต่กระบวนการจะเป็นอย่างไรเท่านั้น โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลต่างจังหวัดที่พ่อแม่ต่างอำเภอต้องการให้ลูกเข้า ซึ่งเด็กก็จะเยอะกว่าปริมาณที่โรงเรียนจะรับได้ เพราะฉะนั้นกระบวนการที่แฟร์ ๆ ก็คือ จับฉลาก ถือว่าเป็นวิธีการที่ยุติธรรมที่สุด แต่ทั้งนี้กระบวนการจะเป็นอย่างไรต้องไม่มีผลกระทบต่อเด็กโดยตรง อย่างที่นักวิชาการไม่เห็นด้วย 100% กับการสอบ ก็ต้องมาคิดหากระบวนการที่เป็นธรรม พ่อแม่ยอมรับได้ สังคมยอมรับได้ โดยไม่มุ่งไปที่ตัวเด็ก ให้เป็นผู้ที่แบกรับความเสียใจ ความผิดหวัง แต่อย่างไรก็ตามคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุด คือ เราต้องสร้างความเข้าใจกับสังคม ว่า การศึกษาปฐมวัยคืออะไร คือการให้เด็กมีความสุขในการเรียน เราไม่ได้พัฒนาวิชาการ แต่เราต้องพัฒนาทักษะการคิด การบริหารความสำเร็จ ในชีวิต ฝึกให้เขามีความเชื่อมั่นใจตัวเอง กล้าที่จะลอง ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ มีวินัย สื่อสารได้ ไม่ใช่เน้นเรื่องของวิชาการ  

     ติดตามชมรายการ “ทีช ทอล์ค ทัวร์ สเตชัน” ย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube: DailyNews Live-TH หรือ ชมสดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.30 – 12.00 น.  

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : เดลินิวส์ออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.35 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง?

คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง? ..(33564)

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี อ่านรายละเอียดคลิก!!

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อ..(34570)

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ..(24298)

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ.

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ...(11065)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (18 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(4954)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 36 ราย (15 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(7816)

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู..(15973)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (13 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(5087)

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word ..(61475)

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม..(14098)


Tags
สอบเข้าป.1
ยกเลิกได้จริงหรือ?
MBA
IELTS
chulatutor