เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร
เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

Advertisement

Advertisement

เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-19 เปิดอ่านแล้ว : 22811 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ คุรุสภารับรอง จำนวน ๔๐ แห่ง ๔๑ หลักสูตร โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

ที่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร จำนวนนักศึกษาที่ได้รับอนุญาต (คน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖๐
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘๐
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเป็น – โครงการสมเด็จพระเทพฯ จำนวน ๑๐๕ คน – นักศึกษาภายนอกโครงการฯ จำนวน ๗๕ คน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๘๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๑๘๐
๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ๑๘๐
๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๕๐
๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๑๘๐
๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๐
๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๕ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘) ๑๒๐
๒๖ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๐
๒๗ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๕๐
๒๘ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๒๙ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๓๐ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐
๓๑ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๓๒ วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๓๔ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ๑๘๐
๓๕ วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒๐
๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒๐
๓๘ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๖๐
๓๙ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๙๐
๔๐ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๑๒๐
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๖๐

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
เช็กด่วน!!
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ปีการศึกษา
2561
จำนวน
40
แห่ง
41
หลักสูตร