มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561
มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

Advertisement

Advertisement

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-20 เปิดอ่านแล้ว : 7080 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

เมื่อเร็วๆนี้ กรุงเทพมหานครโดยคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้ครับ

คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

๑.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

๑.๒ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

๒.๑ มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้

๒.๒ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือดํารงตําแหน่ง อื่นที่ ก.ก. เทียบเท่า

๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

๓.๑ มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้

๓.๒ ดํารงตําแหน่งครู และมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่น ที่ ก.ก. เทียบเท่า

Advertisement

๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

๔.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา กําหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๔ โซน ส่วนตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา กําหนดพื้นที่

สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๒ โซน ตามบัญชีกําหนด พื้นที่แนบท้ายประกาศนี้

๔.๒ ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ตามความประสงค์ที่เห็นว่าสะดวก ในการไปปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดเพียง ๑ โซน เพื่อขึ้นบัญชีไว้ที่โซนนั้น

๔.๓ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับใบสมัครสอบที่ฝ่ายการศึกษา สํานักงานเขต หรือ Download ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ wwwbangkokgo.th/bangkokeducation และยื่นใบสมัครสอบที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมเลขประจําตัวสอบ รวมทั้งกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างครับ..

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศกรุงเทพมหานคร

ที่มา : กรุงเทพมหานคร

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
มาแล้ว!!
กรงุเทพมหานคร
เปิดสอบ
ผอ.-รองผอ.รร.
รับสมัคร
25-31
ตุลาคม
2561