สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561
มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

Advertisement

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-20 เปิดอ่านแล้ว : 6195 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

เมื่อเร็วๆนี้ กรุงเทพมหานครโดยคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้ครับ

คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

๑.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

๑.๒ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

๒.๑ มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้

๒.๒ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือดํารงตําแหน่ง อื่นที่ ก.ก. เทียบเท่า

๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

๓.๑ มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้

๓.๒ ดํารงตําแหน่งครู และมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่น ที่ ก.ก. เทียบเท่า

Advertisement

๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

๔.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา กําหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๔ โซน ส่วนตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา กําหนดพื้นที่

สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๒ โซน ตามบัญชีกําหนด พื้นที่แนบท้ายประกาศนี้

๔.๒ ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ตามความประสงค์ที่เห็นว่าสะดวก ในการไปปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดเพียง ๑ โซน เพื่อขึ้นบัญชีไว้ที่โซนนั้น

๔.๓ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับใบสมัครสอบที่ฝ่ายการศึกษา สํานักงานเขต หรือ Download ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ wwwbangkokgo.th/bangkokeducation และยื่นใบสมัครสอบที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมเลขประจําตัวสอบ รวมทั้งกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างครับ..

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศกรุงเทพมหานคร

ที่มา : กรุงเทพมหานคร

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบร้อยละ

ความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบร้อยละ..(4834)

คุณครูเช็กด่วน!! 44 หลักสูตรอบรมของ สพฐ. ที่ ก.ค.ศ.ให้นับชั่วโมงพัฒนาได้

คุณครูเช็กด่วน!! 44 หลักสูตรอบรมของ สพฐ. ที่ ก.ค.ศ.ให้นับชั่วโมงพัฒนาได้ ..(9797)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐาน..(7143)

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน..(8601)

การแก้ไข้หลักสูตร การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแก้ไข้หลักสูตร การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น..(2961)

มาแล้ว!! ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

มาแล้ว!! ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562..(23628)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกอง..(3199)

พบพิรุธ ค่าตอบแทน โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ถูกใช้ผิดประเภท

พบพิรุธ ค่าตอบแทน โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ถูกใช้ผิดประเภท..(4888)

ข่าวดี!!

ข่าวดี!! "หมอธี" มอบ สพฐ.ทำปฎิทินบรรจุครู ..(9279)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึก..(7349)


Tags
มาแล้ว!!
กรงุเทพมหานคร
เปิดสอบ
ผอ.-รองผอ.รร.
รับสมัคร
25-31
ตุลาคม
2561
MBA
IELTS
chulatutor