ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้ยืนยัน B-OBEC และ DMC ถ้าไม่ยืนยันจะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 ได้
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้ยืนยัน B-OBEC และ DMC ถ้าไม่ยืนยันจะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 ได้

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้ยืนยัน B-OBEC และ DMC ถ้าไม่ยืนยันจะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 ได้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-25 เปิดอ่านแล้ว : 11117 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้ยืนยัน B-OBEC และ DMC ถ้าไม่ยืนยันจะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 ได้

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC และระบบ DMC เพื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนนี้ครับ

เรื่อง การยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC และระบบ DMC เพื่อการจัดทํางบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดําเนินงาน และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้โปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอตั้งงบประมาณ http://budget63.jobobec.in.th หากสถานศึกษา ไม่บันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ในระบบ DMC และยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC จะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทํา งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ในระบบ DMC พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุกรายการ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทําการประมวลผลข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้กับระบบ การขอตั้งงบประมาณ http://budget63.jobobec.in.th ในการจัดทํางบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการโดยเร่งด่วน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้ยืนยัน B-OBEC และ DMC ถ้าไม่ยืนยันจะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 ได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 ตุลาคม 2561

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งให้ยืนยัน
B-OBEC
และ
DMC
ถ้าไม่ยืนยันจะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณประจําปี
พ.ศ.
2563
ได้