สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-08 เปิดอ่านแล้ว : 5201 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แบบรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คู่มือการจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔๗ มาตรา ๒๓ (๘) กําหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่จัดทํารายงานประจําปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. และมาตรา ๒๕ กําหนดให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ “บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้ โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้” บรรดาบทบัญญัติที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง กศจ. ดังนั้น กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จึงมีหน้าที่จัดทํารายงาน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.

Advertisement

สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นรูปแบบเดียวกัน จึงจัดส่งแบบรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรายงาน ผลการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) และจัดส่งคืนมายังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ อาจรายงานข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลตามแบบรายงาน ที่กําหนด เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลด้วยก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณนภาพร เบอร์ 02-280-2826, 02-280-2823

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
คุณครูเช็กด่วน!! 44 หลักสูตรอบรมของ สพฐ. ที่ ก.ค.ศ.ให้นับชั่วโมงพัฒนาได้

คุณครูเช็กด่วน!! 44 หลักสูตรอบรมของ สพฐ. ที่ ก.ค.ศ.ให้นับชั่วโมงพัฒนาได้ ..(8637)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐาน..(7046)

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน..(8518)

การแก้ไข้หลักสูตร การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแก้ไข้หลักสูตร การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น..(2935)

มาแล้ว!! ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

มาแล้ว!! ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562..(23148)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกอง..(3172)

พบพิรุธ ค่าตอบแทน โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ถูกใช้ผิดประเภท

พบพิรุธ ค่าตอบแทน โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ถูกใช้ผิดประเภท..(4834)

ข่าวดี!!

ข่าวดี!! "หมอธี" มอบ สพฐ.ทำปฎิทินบรรจุครู ..(9234)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึก..(7307)

แบบประเมิน การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย แบบใหม่ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 61

แบบประเมิน การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย แบบใหม่ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 61 ..(7663)


Tags
ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
MBA
IELTS
chulatutor