สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน เข้าร่วม ประชุม ชี้แจง การดำเนินงาน การจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.
สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน เข้าร่วม ประชุม ชี้แจง การดำเนินงาน การจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.

Advertisement

Advertisement

สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน เข้าร่วม ประชุม ชี้แจง การดำเนินงาน การจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-09 เปิดอ่านแล้ว : 16910 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน เข้าร่วม ประชุม ชี้แจง การดำเนินงาน การจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ืนฐาน ได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยจะนําไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ขอความร่วมมือจากสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการดังนี้

1. แจ้งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดําเนินงาน ระบบการคัดกรองนักเรียน ยากจน ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านระบบ Tele Conference ดังนี้

1.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.2 ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือครูที่รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจน และจัดสรร เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

1.3 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลงานคัดกรองนักเรียนยากจน

1.4 บุคลากรงานข้อมูลสารสนเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนการทํางานเชิงเทคนิคเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ

1.5 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

1.6 บุคลากรงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. การเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดําเนินงานดังกล่าว ให้นําโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มาใช้ประกอบการชี้แจงเพื่อทดลองระบบ ทั้งนี้ สามารถรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Tele Conference ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน 3 ช่องทาง คือ

2.1 http://www.obectv.tv

2.2 https://www.youtube.com/c/OBECTVchannel/live

2.3 www.facebook.com/obectvonline

สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน เข้าร่วม ประชุม ชี้แจง การดำเนินงาน การจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.                สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน เข้าร่วม ประชุม ชี้แจง การดำเนินงาน การจัดทำข้อมูล ระบบการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.

1.หนังสือแจ้ง สพท.

2.กำหนดการประชุมชี้แจงผ่านระบบ Tele Conference 

ขอบคุณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียน
เข้าร่วม
ประชุม
ชี้แจง
การดำเนินงาน
การจัดทำข้อมูล
ระบบการคัดกรอง
นักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่
2/2561
ในวันจันทร์ที่
12
พฤศจิกายน
2561
เวลา
08.30
-
15.00
น.