คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN
คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN

Advertisement

Advertisement

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-13 เปิดอ่านแล้ว : 68287 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN

สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีสาระดีๆในแวดวงการศึกษามาฝากเช่นเคยครับ หลายท่านคงทราบดีแล้วว่าตอนนี้การประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูได้มรการเปลี่ยนเปลี่ยนจากระบบขั้นเงินเดือนเป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ซึ่งได้แแกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และประกอบกับเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ว ๒๐/๒๕๖๑ แล้ว PLC LOGBOOK การอบรมคูปองครู ID-PLAN จะนำมาใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนครูอย่างไรนั้นวันนี้ครูอัพเดตมีแนวทางมาฝากครับ แต่ก่อนอื่นมาศึกษาแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กันก่อนครับ

วัตถุประสงค์ในการประเมิน

(๑) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ

(๒) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

(๓) การให้รางวัลจูงใจ

(๔) การให้ออกจากราชการ

(๕) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ

จำนวนครั้งในการประเมิน ประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป

ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน

ผลการประเมิน มีผลการประเมิน ๕ ระดับ ดังนี้

ดีเด่น (ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป)

ดีมาก (ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙)

ดี (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)

พอใช้ (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)

ปรับปรุง (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)

ขั้นตอนการประเมิน

(๑) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(๒) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามข้อตกลงและกําหนดปฏิทิน การประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน

(๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยประเมินจากเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา

(๔) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้

(๕) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบ ผลสําเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(๖) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ

(๗) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบในการประเมินจะแบ่งเป็น ๒ ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) โดยมีรายการประเมินดังนี้

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔๕ คะแนน)

๑.๑ การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

๑.๒ การจัดการเรียนรู้

๑.๒.๑ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

๑.๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์

๑.๒.๓ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

๑.๒.๔ คุณภาพผู้เรียน

๑.๒.๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

๑.๒.๔.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๑.๓ การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

๑.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

๒. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (๑๐ คะแนน)

๒.๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ

๒.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๓. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)

๓.๑ การพัฒนาตนเอง

๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ

๔. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (๕ คะแนน)

ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๓๐ คะแนน)

Advertisement

๑. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อํานาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ (๕ คะแนน)

๒. การปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมาย นโยบาย และคําสั่งของผู้บังคับบัญชา (๕ คะแนน)

๓. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ (๕ คะแนน)

๔. การมีจิตสํานึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ (๕ คะแนน)

๕. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (๕ คะแนน)

๖. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม (๕ คะแนน)

PLC LOGBOOK การอบรมคูปองครู ID-PLAN ใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนครูอย่างไร

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า PLC LOGBOOK หรือการอบรมพัฒนาความรู้ตามโครงการ คูปองครู นำมาใช้ในการประเมินอย่างไร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบในการประเมินจะพบว่า ในข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (๑๐ คะแนน) ซึ่งมี ๒ ข้อย่อย คือ การพัฒนาตนเอง (๕ คะแนน)และการพัฒนาวิชาชีพ (๕ คะแนน) ครับ ซึ่งขอขยายความดังนี้ครับ

>> การพัฒนาตนเอง จะแบ่งการประเมินออกเป็น ๕ ระดับดังนี้ครับ

ระดับ ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (๕ คะแนน)

ระดับ ๔ มีการนําความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนา ตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียน (๔ คะแนน)

ระดับ ๓ มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (๓ คะแนน)

ระดับ ๒ แผนพัฒนาตนเองมีความสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน)

ระดับ ๑ มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของตนเองและ สภาพปัญหา หรือความต้องการจําเป็นการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา (๑ คะแนน)

เอกสารหลักฐานที่ต้องมี

๑) แฟ้มเอกสารหลักฐาน การพัฒนาตนเอง

๒) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

จากข้อมูลดังกล่าวพอจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆเป็น ๕ กรณี ได้ดังนี้ครับ

กรณีที่ ๑ มี ID-PLAN อย่างเดียว จะได้ ๑ คะแนน

กรณีที่ ๒ มี ID-PLAN สอดคล้องแผนกลยุทธ์ ผอ.เห็นชอบ จะได้ ๒ คะแนน

กรณีที่ ๓ มี ID-PLAN สอดคล้องแผนกลยุทธ์ ผอ.เห็นชอบ มีการอบรมพัฒนาตามID-PLAN (คูปองครูหรืออื่นๆ) จะได้ ๓ คะแนน

กรณีที่ ๔ มี ID-PLAN สอดคล้องแผนกลยุทธ์ ผอ.เห็นชอบ มีการอบรมพัฒนาตามID-PLAN (คูปองครูหรืออื่นๆ) และนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาสร้างนวัตกรรม จะได้ ๔ คะแนน

กรณีที่ ๕ มี ID-PLAN สอดคล้องแผนกลยุทธ์ ผอ.เห็นชอบ มีการอบรมพัฒนาตามID-PLAN (คูปองครูหรืออื่นๆ) แล้วนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาสร้างนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายวิชาการ จะได้ ๕ คะแนน

>> การพัฒนาวิชาชีพครู คือ จะแบ่งการประเมินออกเป็น ๕ ระดับดังนี้ครับ

ระดับ ๕ มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ (๕ คะแนน)

ระดับ ๔ มีการนํานวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชน การเรียนรู้มาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน (๔ คะแนน)

ระดับ ๓ มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ (๓ คะแนน)

ระดับ ๒ มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม ทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (๒ คะแนน)

ระดับ ๑ มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู (๑ คะแนน)

เอกสารหลักฐานที่ต้องมี

๑) เอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วม แบบยั่งยืน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

๒) นวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้

๓) เอกสารหลักฐานการนํานวัตกรรมมาจัดการเรียนรู้

๔) เอกสารหลักฐานแสดงการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้

๕) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

จากข้อมูลดังกล่าวพอจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆเป็น ๕ กรณี ได้ดังนี้ครับ

กรณีที่ ๑ มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู(PLC)และจัดทำ Loogbook ได้ ๑ คะแนน

กรณีที่ ๒ มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู(PLC)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำ Loogbook ได้ ๒ คะแนน

กรณีที่ ๓ มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู(PLC)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำ Loogbook พร้อมกับสร้างและพัฒนานวัตกรรม ได้ ๓ คะแนน

กรณีที่ ๔ มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู(PLC)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำ Loogbook พร้อมกับสร้างและพัฒนานวัตกรรมแล้วนำมาใช้กับนักเรียน ได้ ๔ คะแนน

กรณีที่ ๕ มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู(PLC)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำ Loogbook สร้างและพัฒนานวัตกรรมแล้วนำมาใช้กับนักเรียน และสร้างเครือข่าย ได้ ๕ คะแนน

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการประเมินครับ

ขอบพระคุณครับ

ปล. บทความต่อไปจะขออนุญาตแนะนำการเตรียมตัว(เอกสารหลักฐาน)เพื่อใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครับ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
คุณครูรู้ยัง!!
ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่
ต้องมี
PLC
LOGBOOK
คูปองครู
ID-PLAN