ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-14 เปิดอ่านแล้ว : 11251 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

วันนี้ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๙๕๔ เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ฉบับ

๒. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๐๙๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ฉบับ

๓. แบบสํารวจข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ในพื้นที่ปกติ แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนครู จํานวน ๑ ชุด

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, และ ๒๕๖๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้บริหารจัดการตามความสําคัญจําเป็น ตามเงื่อนไขคณะกรรมการกําหนด เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ. โดยให้รายงานผลการพิจารณาจัดสรรอัตราให้ สถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งจัดทําบัญชีการขออนุมัติยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูใน สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่ปกติ และประสบปัญหาขาดแคลนครู เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. นําเสนอ คปร. พิจารณาอนุมัติ ความแจ้งแล้ว นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนข้อมูล ดังนี้

Advertisement

๑. ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ และประสบปัญหาขาดแคลนครู เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ โดยนําเสนอ คปร. เรียบร้อยแล้ว

๒. สํานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่าสํานักงาน ก.พ. ให้จัดทําข้อมูลรายละเอียดการขอยกเว้นเงื่อนไข การจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ และประสบปัญหาขาดแคลนครู เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ พร้อมข้อมูลแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและ ประสิทธิภาพของแต่ละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อนําเสนอ คปร. พิจารณา เนื่องจากฝ่ายเลขานุการฯ คปร. แจ้งว่าปัจจุบันข้อมูลสภาพอัตรากําลังครู มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจํานวนนักเรียนและจํานวนครู จึงขอให้จัดทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ : มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

๓. เนื่องจากขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําข้อมูล รายละเอียดการขอยกเว้นเงื่อนไขฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงในแบบฟอร์มที่กําหนดใหม่ส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมข้อมูลการขอยกเว้นเงื่อนไขฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และ ทางอีเมล์ [email protected] (ไฟล์ Excel) และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ                     ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ว6954 [ ขนาดไฟล์ 89.67 KB ]

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ ขนาดไฟล์ 83.47 KB ]

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [ ขนาดไฟล์ 72.71 KB ]

4. แบบสำรวจฯ [ ขนาดไฟล์ 22.41 KB ]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด
ที่
ศธ
04009/ว6954
การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ