สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
เขียนย้ายครู..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
เขียนย้ายครู..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

Advertisement

เขียนย้ายครู..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-18 เปิดอ่านแล้ว : 62025 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เขียนย้ายครู..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สวัสดีครับทุกท่าน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลายๆจังหวัดคงจะเรียบร้อยหมดแล้วครับนะครับ ซึ่งการย้ายครูในปัจจุบันจะเขียนคำร้องขอย้าย 1 ครั้ง พิจารณากัน 2 รอบก่อนเปิดเทอมครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเขียนย้ายไปแล้วไม่ได้รับการพิจารณา หนึ่งในสาเหตุก็คือ การจัดทำเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินนั่นเองครับ อาจจะมีหลายๆท่านบอกว่าไม่เห็นต้องทำเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายยังได้ย้ายเลย นั่นอาจเพราะ โรงเรียนที่เขียนย้ายไปมีคนเขียนลงคนเดียว หรือ วิชาเอกของคุณครูท่านนั้นตรงกับความต้องการของโรงเรียน เป็นต้น แต่ในปัจจุนเท่าที่ได้เข้าไปสังเกตการณ์การพิจารณาการย้ายข้าราชครูจะพบว่า จะมีการประเมินเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายและเรียงลำดับคะแนนทุกคนที่เขียนย้ายเข้ามาในแต่ละโรงเรียน และส่งต่อไปยังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองครับ สมมุติโรงเรียน A มีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง มีคนขอเขียนย้ายเข้าไป 10 คน ก็จะพิจารณาเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ สพฐ. กำหนด แล้วนำคะแนนที่ได้มาเรียงลำดับตั้งแต่ลำดับที่ 1-10 ครับ ซึ่งส่วนมาผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการพิจารณาย้ายครับ

ดังนั้น วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบใน 7 องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2561ซึ่งต้องส่งพร้อมกับคำร้องขอย้าย ซึ่งควรจะดำเนินการจัดทำเป็นเล่มต่างหากแยกจากเอกสารที่แนบเย็บติดกับคำร้องขอย้าย ซึ่งมีรายละเอียดในเล่มมีดังนี้

**หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ครู สพฐ. อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในทุกเดือนมกราคมหรือทุกปีครับ

(คำร้องขอย้าย และ เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย โหลดด้านล่าง)

องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือวิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา การประเมินในองค์ประกอบนี้ จะมีการประเมินจำนวน 2 หัวข้อย่อย ซึ่ง ประกอบไปด้วย

1.1 ด้านความรู้ ก็จะเป็นการประเมินระดับการศึกษาครับ เอกสารที่ต้องใช้ก็คือ สำเนา ก.พ.7 และ สำเนาปริญญาบัตร ถ้าไม่มีปริญญาบัตรอาจจะใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิก็ได้เช่นกัน เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้ : สำเนา ก.พ.7 และ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ

1.2 ความสามารถ ก็จะมีการประเมินใน 3 หัวข้อย่อยดังนี้

1.2.1 การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา ในส่วนนี้จะพิจารณาจาก การทำงาน กิจกรรม โครงการ ต่างๆ ในโรงเรียน โดยที่ผู้ขอย้ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการครับซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะใช้กี่ปีย้อนหลัง แต่โดยปกติการใช้อ้างอิงก็น่าจะไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง และต้องมีกิจกรรมหรือโครงการ ตั้งแต่ 5 โครงการจึงจะได้คะแนนเต็มครับ พิจารณาจาก สำเนาคำสั่งโรงเรียน ท่านอาจจะถ่ายสำเนาคำสั่งจากทะเบียนคำสั่งของโรงเรียน มาประกอบคำร้องขอย้าย แต่ย้ำนะครับว่าเอกสารทุกอย่างจะต้องลงลายมือชื่อผู้ขอย้ายและผู้บริหารครับ

เอกสารที่ต้องใช้ : คำสั่งโรงเรียนให้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ จำนวน 5 กิจกรรม/โครงการ ที่ลงลายมือรับรองสำเนาเรียบร้อย

1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นในสถานศึกษา ในส่วนนี้จะพิจารณาจาก งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานพัสดุ วิชาการ เป็นต้นโดยที่ผู้ขอย้ายต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรครับ แต่ในรายละเอียดการย้ายที่สพฐ.ทำไม่ได้ระบุว่าจะใช้กี่ปีย้อนหลัง แต่โดยปกติการใช้อ้างอิงก็น่าจะไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง และต้องรับผิดชอบงานอื่นๆ ตั้งแต่ 5 โครงการจึงจะได้คะแนนเต็มครับ พิจารณาจาก สำเนาคำสั่งโรงเรียน ท่านอาจจะถ่ายสำเนาคำสั่งจากทะเบียนคำสั่งของโรงเรียน มาประกอบคำร้องขอย้าย แต่ย้ำนะครับว่าเอกสารทุกอย่างจะต้องลงลายมือชื่อผู้ขอย้ายและผู้บริหารครับ

เอกสารที่ต้องใช้ : คำสั่งโรงเรียนให้รับผิดชอบงานที่นอกเหนือจากการสอน จำนวน 5 งาน ที่ลงลายมือรับรองสำเนาเรียบร้อย

1.2.3 ประสบการณ์ด้านการสอน ในส่วนนี้ก็จะพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอย้ายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง เช่น ถ้าย้ายในระดับการศึกษาเดียวกัน คือ สพป. ไป สพป. หรือ สพม. ไป สพม. จะได้ผลการประเมินเต็ม 10 แต่ถ้าย้ายไปต่างระดับการศึกษาเช่น สพป. ไป สพม. หรือ สพม. ไป สพป. จะได้คะแนน 5 เต็ม 10 เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้ : ข้อมูลสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบัน และ ข้อมูลสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ยื่นขอย้าย

1.2.4 วิชาเอก ในส่วนนี้จะพิจารณาจากความต้องการของโรงเรียนที่ขอย้ายเข้า ว่ามีความต้องการเอกใดและตรงกับวิชาเอกของผู้ขอย้ายหรือไม่ โดยปกติเขตพื้นที่การศึกษาจะให้โรงเรียนสำรวจวิชาเอกที่ต้องการโรงเรียนละ 3 เอก เรียงลำดับความสำคัญครับ

เอกสารที่ต้องใช้ : สำเนา ก.พ.7 หรือ สำเนา ก.ค.ศ. 16 ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ เอกสารหลักฐานที่ระบุถึงประสบการณ์ในการสอนที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน เช่น คำสั่งสอน โดยเอกสารทุกอย่างต้องลงลายมือชื่อให้เรียยบร้อย

องค์ประกอบที่ 2 ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงาน สำหรับในองค์ประกอบนี้จะพิจารณาการความต้องการขอผู้ที่เขียนย้ายว่าต้องการที่ย้ายไปบรรจุโรงเรียนใดบ้าง โดยให้เรียงลำดับที่ 1 – 5 คะแนนก็จะลดลงเป็นลำดับ

เอกสารที่ต้องใช้ : การระบุชื่อโรงเรียนในคำร้องขอย้าย และ ถ้าท่านมีเล่มเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย อาจจะสำเนาคำร้องขอย้ายแนบใส่ท้ายเล่มเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายก็ได้ครับ

องค์ประกอบที่ 3 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบัน สำหรับองค์ประกอบนี้ก็จะพิจารณาจากการที่ได้ปฏิบัติงานในโรงเรียนปัจจุบันนะครับ นับรวมทุกตำแหน่ง เช่น อยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ เป็นครูผู้ช่วยจนถึงครูชำนาญการ ให้ลงตัวเลขเป็นปี เช่น 3 ปี เป็นต้น ถ้า รวมเวลาแล้วมีเศษเดือนเกิน 6 เดือน ก็ปัดขึ้น 1 ปี เช่น

10 ปี 6 เดือน 6 วัน ก็จะเท่ากับ 11 ปี

10 ปี 5 เดือน 29 วัน ก็จะเท่ากับ 10 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ : สำเนา ก.พ.๗ ที่ลงลายมือของเจ้าที่หน้าฝ่ายบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

องค์ประกอบที่ 4 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน สำหรับองค์ประกอบนี้จะพิจารณา 2 กรณีเท่านั้น คือ โรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศของกระทรวงการคลัง และ โรงเรียนพื้นที่ปกติ ท่านสามารถตรวจสอบว่าโรงเรียนปัจจุบันของท่านเป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษหรือไม่ ได้ที่ : http://personnel.obec.go.th หรือ www.cgd.go.th

เอกสารที่ต้องใช้ : ถ้าเป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษก็สำเนาหน้าที่มีชื่อโรงเรียนปัจจุบัน หรือ ถ้าไม่ใช่โรงเรียนพื้นที่พิเศษอาจจะใส่ข้อมูลโรงเรียนหรือไม่ใส่ก็ได้ครับ

องค์ประกอบที่ 5 เหตุผลการขอย้าย ในส่วนนี้ก็จะต่อเนื่องจากการเขียนคำร้องขอย้ายครับ ว่าท่านระบุเหตุผลใดใน 4 ข้อ คือ 1 อยู่ร่วมคู่สมรส 2 ดูแลบิดามารดาหรือบุตร 3 กลับภูมิลำเนา 4.อื่นๆ การย้ายเป็นข้อใดก็ให้เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ :

ย้ายกลับภูมิลำเนา :

Advertisement

– ใช้สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง (อาจจะเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนก็ได้)

– และอื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

2. ย้ายดูแลบิดามารดา และบุตร :

– ใช้สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง พ่อ แม่

– ใช้สำเนาทะเบียนลูก

– และอื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

3. ย้ายอยู่ร่วมคู่สมรส :

– ใช้สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง ภรรยา

– ใช้สำเนาทะเบียนสมรส

– และอื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

อื่นๆ (เช่นเจ็บป่วย) :

– ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐ ระบุ อาการ ประวัติการรักษา เป็นต้น

– และอื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

องค์ประกอบที่ 6 ความอาวุโสตามหลักวิชาการ จะมีการประเมินจาก 2 ประเด็นคือ

จะพิจารณาจากตำแหน่งทางวิชาการของครูหรือวิทยฐานะ คือ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะชำนาญการ และ ไม่มีวิทยฐานะ เอกสารที่ต้องใช้ : สำเนา ก.พ.7 หรือ สำเนา ก.ค.ศ. 16 ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ( อาจจะเพิ่มคำสั่งให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะก็ได้ครับ)

จะพิจารณาจากอายุราชการตั้งแต่เข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการ โดยไม่มับปีทวีคูณครับ โดยให้ลงตัวเลขเป็นปี เช่น 3 ปี เป็นต้น ถ้า รวมเวลาแล้วมีเศษเดือนเกิน 6 เดือน ก็ปัดขึ้น 1 ปี เช่น

10 ปี 6 เดือน 6 วัน ก็จะเท่ากับ 11 ปี

10 ปี 5 เดือน 29 วัน ก็จะเท่ากับ 10 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ : สำเนา ก.พ.7 หรือ สำเนา ก.ค.ศ. 16 ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ( อาจจะเพิ่มคำสั่งให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะก็ได้ครับ)

องค์ประกอบที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับย้าย ในส่วนนี้จะเป็นการดำเนินการของโรงเรียนรับย้ายครับ..

เอกสารที่ต้องใช้ : ไม่มี

*** ย้ำอีกครั้งเอกสารที่เป็นสำเนาทุกอย่างต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกครั้ง

*** สำเนา ก.พ.7 ต้องการลงลายมือของเจ้าที่หน้าฝ่ายบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

*** สำนาเอกสารโรงเรียน ต้องการลงลายมือของผู้ขอย้ายและผู้อำนวยการโรงเรียน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูที่ประสงค์จะย้ายนะครับ

คำร้องขอย้าย และ เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย โหลดที่นี่

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(1065)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(1399)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(2242)

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62..(9004)

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึก..(6186)

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง..(1214)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62..(16620)

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(5277)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(1891)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(6721)


Tags
เขียนย้ายครู..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
MBA
IELTS
chulatutor