กมว.เตรียมปรับปรุงข้อบังคับ!! ถ้าครูไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายใน 5 ปี จะหมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนใหม่
กมว.เตรียมปรับปรุงข้อบังคับ!! ถ้าครูไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายใน 5 ปี จะหมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนใหม่

Advertisement

Advertisement

กมว.เตรียมปรับปรุงข้อบังคับ!! ถ้าครูไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายใน 5 ปี จะหมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนใหม่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-28 เปิดอ่านแล้ว : 3392 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

กมว.เตรียมปรับปรุงข้อบังคับ!! ถ้าครูไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายใน 5 ปี จะหมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาตรฐานวิชาชีพครู จาก 11 มาตรฐาน เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

1) ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู (Values and Attribute)

2) ความรู้และศาสตร์การสอน (Knowledge and Pedagogy)

3) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (Practice)

และ 4) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (Parents and Community Engagement)

Advertisement

เพื่อให้สถาบันที่ผลิตครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง มหาวิทยาลัย 17 แห่ง เห็นด้วยกับหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และจะเริ่มผลิตครูให้ทันปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า เรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ อาจมีการทบทวนเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิเช่น เรื่องพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรือพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน และสร้างมาตรฐานวิชาชีพ 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และต้องสร้างให้เร็วที่สุด เพื่อจะช่วยให้สถาบันผลิตครูนำไปใช้ในการผลิตครู

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายหลังใบอนุญาตหมดอายุ และภายใน 5 ปี ยังไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่มีสิทธิในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาข้อบังคับ ปัญหาที่พบอยู่ในขณะนี้ คือ สถานศึกษาไม่ตรวจสอบว่าครูในโรงเรียนของตนมีใครที่ยังไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตจะต้องมีข้อมูลว่าครูในสถานศึกษาว่ามีจำนวนกี่รายที่ยังไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ส่วนเรื่องการปลดล๊อคใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูอาชีวศึกษาจะมีอยู่ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) ครูอาชีวศึกษา 2) ครูประถมศึกษา 3) ครูมัธยมศึกษา (สอนวิชาเฉพาะ) และ 4) ครูเด็กพิเศษ ซึ่งต่อไปนี้จะให้สภาอาชีวศึกษากำหนดว่าครูอาชีวควรจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด โดยนำหลักมาตรฐานวิชาชีพครูไปกำหนดว่าถ้าเป็นครูอาชีวจะมีลักษณะอย่างไร และให้สถาบันอาชีวศึกษาแจ้งมายังคุรุสภาว่าจะมีการทดสอบให้ครูอาชีวศึกษาได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะมีหลักเกณฑ์ในการทดสอบอย่างไร เสนอมายังคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2562

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
กมว.เตรียมปรับปรุงข้อบังคับ!!
ถ้าครูไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ภายใน
5
ปี
จะหมดสิทธิ์ขึ้นทะเบียนใหม่