สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Advertisement

ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-12-20 เปิดอ่านแล้ว : 17148 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการเผยแพร่ หนังสือ ว24/2561 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดีงนี้ครับ

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว ต่อมาสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยขอกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษา นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่เคยดํารงตําแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา เพิ่มเติมจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง..(199)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62..(10129)

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(4430)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(1454)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(4011)

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำน..(11655)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช..(2815)

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการต้องประพฤติปฎฺิบัติ

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการ..(21204)

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6-ป.เอก เงินเดือน 11,300 - 31,500 บาท สมัคร 19 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6..(3938)

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท.

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท. ..(5822)


Tags
ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุง
มาตรฐานตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
MBA
IELTS
chulatutor