ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน
ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน

Advertisement

Advertisement

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-01-09 เปิดอ่านแล้ว : 13948 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน

ศธ.ประชุมทางไกล แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ปี 2562

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง "แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่" ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้บริหารโรงเรียน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง "แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่" ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 จากห้องประชุม สพฐ. โดยมีผู้บริหารและข้าราชการส่วนกลางเข้าร่วม อาทิ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมประชุมทางไกล

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ร่วมกัน ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ แนวปฏิบัติการรับนักเรียนและครู การแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ตลอดจนแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน เป็นต้น

การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

สถานศึกษาที่เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องประเมินตนเอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมินเพื่อตอบคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาในระดับใด, มีหลักฐานใดที่แสดงถึงมาตรฐานในระดับนั้น และมีแนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นได้อย่างไร ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามระดับมาตรฐานของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับกำลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม เมื่อประเมินตนเองแล้ว จะต้องส่งรายงานไปยังต้นสังกัด เพื่อส่งต่อให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป

ในส่วนของสถานศึกษาเอกชน ก็ให้ดำเนินการตามรูปแบบนี้เช่นกัน โดย ศธ.จะนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยรวบรวมและส่งคะแนนอย่างรวดเร็วมากขึ้น ย้ำถึงการลดความยุ่งยากในการส่งเอกสารเหมือนที่ผ่านมา

นโยบายการรับนักเรียนอนุบาล

ให้สถานศึกษาของ สพฐ. รับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4 ปี) และอนุบาล 3 (อายุ 5 ปี) เข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นหลัก ส่วนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี) ให้คำนึงถึงบริบทของพื้นที่ หากในพื้นที่นั้นมีโรงเรียนเอกชนอยู่แล้ว ให้โรงเรียนเอกชนรับเข้าเรียนก่อน กรณีรับได้ไม่เพียงพอ โรงเรียนของ สพฐ. จึงค่อยรับเข้าเรียน ทั้งนี้ ย้ำให้มีการสร้างความเข้าใจตามแนวทางการรับนักเรียนอย่างชัดเจน พร้อมให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ได้เข้ามามีส่วนในการพิจารณาด้วย

การจัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

ให้ สพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ในช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายนด้วย ซึ่งปีที่ผ่านมามีการจัดสอบและบรรจุครูผู้ช่วยในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ยังมี ศธจ. บางแห่งที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงมอบเป็นนโยบายให้กำหนดปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย เพื่อให้ สพท.และ ศธจ. ทุกแห่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับโรงเรียนเอกชน ที่ต้องทิ้งการสอนไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

แนวทางแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน

ศธ.ได้มีการหารือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) โดยจะต้องไปทั้งระบบ ไม่สามารถเลือกไปรับบริการจาก สปสช. เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

หารือแนวทางส่งเสริมสนับสนุน รร.เอกชน

การประชุมครั้งนี้ ยังได้หารือร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน อาทิ การลดขั้นตอนการดำเนินงาน, ปรับแก้ไขกฎระเบียบการยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน, การจัดทำหลักเกณฑ์ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการผ่อนผันครบ 3 รอบ เพราะไม่ต้องการสูญเสียครูดี ครูเก่ง ที่ยังไม่สามารถขอต่อใบอนุญาตได้ พร้อมมอบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ศึกษาในรายละเอียดการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายนข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายนข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายนข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายนข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, ภูวนาท กองธรรม
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : เว็บไซต์รัฐบาลไทย วันที่ 7 มกราคม 2562

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ข่าวดี!!
ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน