สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-02-01 เปิดอ่านแล้ว : 5103 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องให้รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562 และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒๒ และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๗๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐/ว๗๗๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ จํานวน ๑ ชุด

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒ ความแจ้งแล้วนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณแล้ว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน พนักงานราชการไม่เพียงพอสําหรับการจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังที่สํานักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ แจ้ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

Advertisement

๑. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ชะลอการจ้างพนักงานราชการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และหากภายหลังมีอัตราพนักงานราชการว่างลงทุกกรณี ให้ชะลอการสรรหา และทําสัญญาจ้างไว้ก่อน

๒. หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใด ได้ดําเนินการจ้างหรืออยู่ระหว่างดําเนินการสรรหา เพื่อจ้างพนักงานราชการรายใหม่ (มีประกาศสรรหาก่อนวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒) ให้ดําเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมส่งรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยให้สําเนาเอกสาร ประกาศสรรหาและสัญญาจ้าง เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

๓. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงานข้อมูลรายละเอียดพนักงานราชการทั้งหมด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่งรายละเอียดให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ File Excel มาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

หนังสือแจ้งเขต 04006/ว512

แบบรายงาน

ที่มา :

สนผ.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(1424)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(457)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(1261)

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำน..(11190)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช..(2677)

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการต้องประพฤติปฎฺิบัติ

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการ..(20756)

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6-ป.เอก เงินเดือน 11,300 - 31,500 บาท สมัคร 19 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6..(3877)

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท.

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท. ..(5571)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒..(6103)

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย.

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย. ..(5229)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา
พนักงานราชการ
รายใหม่
MBA
IELTS
chulatutor