สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ไฟล์ word!! SAR ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (แบบใหม่ 3 มาตรฐาน)
ไฟล์ word!! SAR ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (แบบใหม่ 3 มาตรฐาน)

Advertisement

ไฟล์ word!! SAR ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (แบบใหม่ 3 มาตรฐาน)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-03-22 เปิดอ่านแล้ว : 13387 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ไฟล์ word!! SAR ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (แบบใหม่ 3 มาตรฐาน)

หลังจากที่เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่ไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง สถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) และ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ฉบับ ๓ มาตรฐานของคุณครูระดับขั้นพื้นฐานไปแล้วนั้น วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ฉบับ ๓ มาตรฐานของคุณครูปฐมวัยมานำเสนอให้คุณครูปฐมวัยได้นำไปปรับใช้ครับ โดยเอกสารชุดนี้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของครูระดับการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ครับ

เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าครับว่า 3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้แบบใหม่มีอะไรกันบ้าง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล ความปลอดภัยของตนเองได้

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออก ทางอารมณ์ได้

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคม

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ

Advertisement

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ สนับสนุนการจัดประสบการณ์

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ ผล การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

และทั้งหมดนี้ก็คือ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ SAR ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไปครับ

ดาวน์โหลด SARแบบใหม่ 3 มาตรฐาน (ไฟล์word) แบบที่ 1

คลิกที่นี่>>

ดาวน์โหลด SARแบบใหม่ 3 มาตรฐาน (ไฟล์word) แบบที่ 2

คลิกที่นี่>>

ดาวน์โหลดปก SAR

คลิกที่นี่>>

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(1118)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(1412)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(2252)

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62..(9016)

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึก..(6186)

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง..(1217)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62..(16623)

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(5278)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(1891)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(6721)


Tags
ไฟล์
word!!
SAR
ครูปฐมวัย
ปีการศึกษา
2561
(แบบใหม่
3
มาตรฐาน)
MBA
IELTS
chulatutor