มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)
มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

Advertisement

Advertisement

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-20 เปิดอ่านแล้ว : 13178 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่ข้อมูลประกาศรับสมัครสอบโดยระบุวิชาเอกในการสอบครูผู้ช่วยสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 20 วิชาเอก ดังนี้

1 ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล

2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร

4 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย

5 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

6 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

7 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม

8 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์

9 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

10 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา

11 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์

12 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ

13 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์

14 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี

15 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย

16 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล

17 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย

18 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา

19 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน

Advertisement

20 ครูผู้ดูแลเด็ก

** ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทำงการศึกษำหรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหาร จัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม การพัฒนาตนเอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1.1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.4 เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน รายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ที่ดีงาม

3. ด้านการพัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม และ มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

เปิดอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : https://dlaapplicant2562.com/

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
มาแล้ว!!
ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย
20
วิชาเอก
บรรจุรอบแรก
1,784
อัตรา
(สมัครออนไลน์
9-31
พ.ค.
62)