การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

Advertisement

Advertisement

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-23 เปิดอ่านแล้ว : 13265 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙ ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจํานวนเงินงบประมาณ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ฯ จํานวน ๑ ชุด

๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งวดที่ ๒) จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราและงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ ให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทําหน้าที่สอนในสถานศึกษา ในสังกัด ความแจ้งแล้ว นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑ สิ้นสุดลงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จํานวน ๑๕ เขต ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและไม่สามารถสรรหาอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ครบตามจํานวนที่ได้รับจัดสรร จํานวน ๓๒ อัตรา จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคืนเงินงบประมาณ ที่เหลือจากการจ้างให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

Advertisement

๒. เพื่อให้การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒ งวดที่ ๒ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามที่จ้างได้จริงในงวดที่ ๑) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จากแผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบดําเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่สามารถสรรหาครูอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ตามจํานวนที่ ได้รับจัดสรร ดําเนินการส่งคืนอัตราและเงินงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และจะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ว2618 [ ขนาดไฟล์ 67.26 KB ]
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ ขนาดไฟล์ 45.53 KB ]
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สพป. [ ขนาดไฟล์ 172.89 KB ]
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สพม. [ ขนาดไฟล์ 76.22 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
การจัดสรร
งบประมาณ
ปี
พ.ศ.
2562
เพื่อเป็น
ค่าตอบแทน
จ้างอัตราจ้าง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
งวดที่
2