การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติใน การขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556
การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติใน การขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

Advertisement

Advertisement

การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติใน การขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-27 เปิดอ่านแล้ว : 5423 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติใน การขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

สถานี ก.ค.ศ.

การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวความคืบหน้าการพิจารณา คุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 มาแจ้งให้ทราบค่ะ

ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ส่งคําขอมาถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวน 5,337 ราย สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ดําเนินการจัดทํา ข้อมูลคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ พิจารณาคุณสมบัติ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 - 19 เม.ย. 2562) ได้ดําเนินการคําขอเสร็จไปแล้ว จํานวน 2,364 ราย สรุปยอดที่ดําเนินการเสร็จไปแล้วรวมทั้งสิ้น จํานวน 4,844 ราย คงเหลือที่รอการพิจารณา จํานวน 493 ราย ซึ่งขณะนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้เร่งดําเนินการเพื่อตอบมติไปยังส่วนราชการ เพื่อจะได้แจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบผลการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ก.ค.ศ. ได้ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติ เป็นระยะเวลา 15 วัน

หากไม่มีการคัดค้านใด ๆ ได้ตั้งกรรมการประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ไปประเมินแล้วในเดือนมีนาคม 2562 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติอีกประมาณ 30 ราย ที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ประสานไปยังผู้ขอแล้ว แจ้งว่า สถานศึกษาปิดภาคเรียน จึงมีเหตุจําเป็นให้ไม่สามารถประเมินในช่วงนี้ได้ จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อประกาศ ทางเว็บไซต์แล้ว และยังไม่ได้รับการประเมิน เตรียมข้อมูลให้พร้อมรอรับการประเมินในช่วงเปิดภาคเรียนต่อไป

สําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการว 13/2556 สํานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผลการพิจารณาของแต่ละรายให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ เพื่อแจ้งผู้ขอทราบต่อไป นั้น มีคําถามจากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มดังกล่าวว่าจะสามารถทบทวนมติ ก.ค.ศ. ได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องมีขั้นตอนอย่างไร สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว 13/2556 เมื่อสํานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ. พร้อมเหตุผลแล้ว หากเห็นว่า ผลการพิจารณานั้น อาจคลาดเคลื่อน สามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาเป็นรายบุคคลได้ ตามขั้นตอนการดําเนินการดังนี้

Advertisement

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เคยเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา กับผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ.

2. หากเห็นว่าคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงจัดทําคําชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยระบุหลักฐาน ที่ปรากฏในเอกสารที่ผู้ขอจัดส่งมาแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอไม่สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ โดย ก.ค.ศ. จะพิจารณาจาก เอกสารหลักฐานเดิมที่ได้เสนอมาในครั้งแรกเท่านั้น

3. ยื่นเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงส่วนราชการต้นสังกัดและเสนอสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา ดําเนินการต่อไป

ในการดําเนินการเสนอขอทบทวนผู้ขอสามารถจัดทําได้ด้วยตัวเอง เพราะเป็นการชี้แจงตามข้อเท็จจริงหรือข้อมูล เชิงประจักษ์ที่ผู้ขอมีอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องเข้ารับการอบรมจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เพื่อจัดทําคําชี้แจงและเหตุผลในการ ขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ท่านใดที่ประสงค์จะขอทบทวนขอให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอจากส่วนราชการต้นสังกัดแล้ว จะเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งส่วนราชการ ต้นสังกัดทราบต่อไป

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
การทบทวนมติ
ก.ค.ศ.
กรณีไม่มีคุณสมบัติใน
การขอมีวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
13/2556