ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดเปิดให้มีการเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อให้หลักสูตรการพัฒนาครูมีมาตรฐานและมีคุณภาพ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดระเบียบการพัฒนาครูเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะ โดยมีกรอบแนวคิดพื้นฐานที่คำนึงถึงหลักการตามมาตรฐาน จำนวน 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการดำเนินงาน มาตรฐานวิทยากร และมาตรฐานผู้เข้ารับการพัฒนา

กรอบแนวคิดหลักของการออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู จะเน้นที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครู เพื่อส่งผลกระทบไปยังคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างน้อย 1 ประเด็น ดังนี้ 1) จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่บูรณาการความรู้ระหว่างเนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครูหรือศาสตร์วิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) ที่จะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดการเรียนรู้ตามสาระวิชาเฉพาะที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Content Knowledge : PCK) และ 2) จะเป็นการพัพฒนาครูที่หลอมรวมการบูรณาการความรู้ระหว่างเนื้อหาสาระวิชา (Content knowledge) หลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Content Knowledge : TPCK)

          ระดับและประเภทของการศึกษา แต่ละหลักสูตรจะต้องกำหนดว่าหลักสูตรนั้นเหมาะสมกับครูที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระดับช่วงชั้นใด ประกอบด้วย ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ จะต้องเลือกคำสำคัญที่สะท้อนสาระของหลักสูตรอย่างน้อยหนึ่งประเด็น ได้แก่ เนื้อหาสาระ (Content) ที่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้หรือหลักวิชาชีพครู (Pedagogy)

ความลุ่มลึกของหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (Basic level) ระดับกลาง (Intermediate level) และระดับสูง (Advanced level) โดยองค์ประกอบของหลักสูตรกำหนดให้หน่วยพัฒนาครูสามารถนำเสนอหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครูในรูปแบบการฝึกอบรมในห้องปกติทั่วไป (Traditional Training) หรือหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) หลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องมีรายละเอียดของหลักสูตรครบถ้วน ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร คำสำคัญ หลักการและที่มาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้ของครู กรอบแนวคิดของหลักสูตร สังเขปหัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร ตารางการจัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม กิจกรรมการติดตามหรือทำงานร่วมกับครูหลัการพัฒนา สัดส่วนวิทยากรต่อครูผู้เข้ารับการพัฒนา กำหนดจำนวนครูที่จะเข้าร่วมพัฒนาต่อกลุ่ม วิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาของหลักสูตร และการนำเสนอหลักสูตรแบบออนไลน์

Advertisement

ค่าธรรมเนียมการขอรับรองหลักสูตร จำนวน 2,000 บาท ต่อหนึ่งหลักสูตร และค่าธรรมเนียมการจัดหลักสูตรรายรุ่น รุ่นละ 500 บาท ต่อหนึ่งรุ่น โดยจำนวนวิทยากร ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งรุ่น สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการขอรับรองหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการจัดหลักสูตรรายรุ่นให้แก่หน่วยพัฒนาครู ไม่ว่าผลการพิจารณาจะผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการรับรองการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการจัดหลักสูตรรายรุ่น เป็นไปตามระเบียบของคุรุสภา

หน่วยงานที่สามารถเสนอขอเป็นหน่วยพัฒนาครูได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันการศึกษา นิติบุคคล และส่วนราชการ หน่วยพัฒนาครูที่จะเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู ต้องเป็นหน่วยพัฒนาครู ที่ลงทะเบียนกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีสภาพสมบูรณ์ก่อนวันเริ่มเสนอหลักสูตร 7 วันทำการ หากพ้นกำหนดเวลาให้นำเสนอในครั้งต่อไป

แนวปฏิบัติของหน่วยพัฒนาครู ประกอบด้วย 1) ลงทะเบียนสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู และติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันคุรุพัฒนา ที่ www.ksp.or.th 2) เสนอหลักสูตร ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ตามที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด 3) ชำระเงินค่าธรรมเนียม 4) หน่วยพัฒนาครูสามารถจัดอบรม หรือกิจกรรมการพัฒนาได้ภายหลังจากได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว และหน่วยงานต้นสังกัดให้ความเห็นชอบให้ครูเข้ารับการพัฒนา และ 5) รายงานผลการจัดอบรมหรือกิจกรรม และส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา (เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ผ่านระบบที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา ไม่เกิน 30 วัน ตามแบบที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด  ทั้งนี้ หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาจะมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการฯ มีมติรับรอง และจะมีการติดตามและประเมินผลสภาพจริง โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกประกาศฯ และแจ้งผลการรับรองหลักสูตรให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.ksp.or.th

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครูและเสนอหลักสูตรได้ที่ระบบบริหารจัดการหลักสูตร digital.kurupatana.ac.th ของสถาบันคุรุพัฒนา โทรศัพท์ 0 2281 1845 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> สถาบันคุรุพัฒนา เปิดรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2562