โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

Advertisement

Advertisement

โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-05-13 เปิดอ่านแล้ว : 1614 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
ประจำปีงบประมาณ 2558
------------------------
ด้วยทางโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน
จึงอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
2.3 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โทร. 053-173677 ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
4.2 สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ พร้อมทั้งนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย
4.3 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก เขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หากผู้สมัครสอบคัดเลือก จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก มีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินศักยภาพ โดยกำหนดหลักสูตรการคัดเลือกดังนี้
6.1 สอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 100 คะแนน
6.2 สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
7. วัน เวลา และสถานที่สอบ
จะทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดเวลา ดังนี้
วัน เวลา วิชา คะแนน (100)
16 พฤษภาคม 2558
09.00 – 12.00 น. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
13.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
สถานที่สอบ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
8.1 ได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8.2 ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9. การประกาศขึ้นบัญชี ผู้คัดเลือกได้
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก จะประกาศผลการคัดเลือก และขึ้นบัญชีได้ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนสอบรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคคะแนนภาคความเหมาะสม กับตำแหน่งอยู่ในลำดับ สูงกว่า ถ้าคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบอยู่ในลำดับสูงกว่า
บัญชีผ่านการเลือกสรรได้ให้ใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
10. การแต่งตั้ง
ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ ในประกาศผลการคัดเลือก ผลการคัดเลือกแยกเป็นรายตำแหน่ง และแต่งตั้งครั้งแรกจะแต่งตั้งตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้ หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่สามารถเข้ารับการแต่งตั้งได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทนผู้คัดเลือกได้ที่ขึ้น บัญชีไว้ แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งแรกหากไม่มีการยกเลิกบัญชีจะได้รับการแต่ง ตั้งเป็นคราวๆ เมื่อมีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนว่างลง
11. เงื่อนไขการจ้าง
11.1 จ้างในอัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เฉพาะปีงบประมาณ 2558 เท่านั้น
11.2 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
11.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
11.4 สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลา 4 เดือน 14 วัน เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจได้รับการพิจารณาจ้างต่อหากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เลิกจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง (9753)

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560(6939)

แชร์ด่วน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา

แชร์ด่วน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา(4111)

เช็คด่วน! องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 13 อัตรา

เช็คด่วน! องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 13 อัตรา(3819)

เช็ดด่วน! อบจ.สกลนคร รับผู้ช่วยครู 5 อัตรา 14-27 ก.พ. 60

เช็ดด่วน! อบจ.สกลนคร รับผู้ช่วยครู 5 อัตรา 14-27 ก.พ. 60(4849)

สพป.ชลบุรี เขต 1 รับพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา

สพป.ชลบุรี เขต 1 รับพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา(3829)

เช็คด่วน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับลูกจ้างชั่วคราว

เช็คด่วน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับลูกจ้างชั่วคราว(4704)

สพป.พิจิตร รับบุคลากรวิทย์-คณิต 3 อัตรา 14-22 ก.พ.60

สพป.พิจิตร รับบุคลากรวิทย์-คณิต 3 อัตรา 14-22 ก.พ.60(3721)

เช็คด่วน! สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต 4 อัตรา

เช็คด่วน! สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต 4 อัตรา (9497)

สพป. เชียงราย เขต 1 รับครูวิกฤต 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 6-12 ก.พ. 60

สพป. เชียงราย เขต 1 รับครูวิกฤต 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 6-12 ก.พ. 60(4228)


Tags
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว