PA Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น PA Support Team

1659

PA Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น P A Support Team

PA Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น P A Support Team

advertisement

PA Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น PA Support Team
P A Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น P A Support Team

สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น P A Support Team ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา ทั้งระบบ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา คําปรึกษา หรือชี้แนะให้กับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเป็น “P A Support Team” ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกําหนดให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สายงานละ 2 คน ประกอบด้วย สายงานบริหารการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา และสายงานการสอน ตําแหน่งครู รวมทั้งผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 10 คน และกําหนดให้ส่งรายชื่อดังกล่าวถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อดําเนินการต่อไป

advertisement

PA Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น PA Support Team
P A Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น P A Support Team
PA Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น PA Support Team
P A Support Team สพฐ. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น P A Support Team

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรทางการศึกษา