24 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 1, 2021
spot_img

สสวท.ขอเชิญคุณครูสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT

สสวท.ขอเชิญคุณครูสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน สสวท.ขอเชิญคุณครูสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมจากแต่ละโรงเรียนสามารถ 1) ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการSMTที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน 2) จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมที่ออกแบบ 3) วัดและประเมินผลทักษะและสมรรถนะที่เกิดกับนักเรียน การอบรม แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การอบรมออนไลน์ รวม 5 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ระยะที่ 2 การนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ SMT ไปปฏิบัติ และการติดตามผล อบรมฟรี...

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา (CCR)

การสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา (CCR) จิตตปัญญาศึกษา (CCR) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะการจัดกิจกรรมดังนี้ จิตตปัญญาศึกษา (CCR) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะการจัดกิจกรรมดังนี้ ขั้นตอนและตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา (CCR) กิจกรรม จิตตปัญญาศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาปัญญาภายในให้กับผู้เรียนไว้โดยเฉพาะ ซึ่งควรใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก่อนเรียนในภาคเช้า และ 15 นาทีก่อนเริ่มการเรียนในภาคบ่าย ทั้งนี้จะได้คุณค่าเพิ่มตรงที่กิจกรรมจิตตศึกษา ยังเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางกาย และใจให้กับผู้เรียนก่อนเรียนไปด้วยในตัว และอีกช่วงหนึ่งอาจจัดตอนสิ้นวันโดยใช้เวลาประมาณ สัก 20 - 30...

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5387 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5387 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

Most Popular