20 C
Bangkok
วันเสาร์, ธันวาคม 4, 2021
spot_img

คู่มือระบบ nt access ระบบการจัดสอบและรายงาน ผลสอบ NT ป.3 และ RT ป.1

คู่มือระบบ nt access ระบบการจัดสอบและรายงาน ผลสอบ NT ป.3 และ RT ป.1 NT Access เป็นโปรแกรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสอบให้แก่บุคคลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้เรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์สอบ และหน่วยงานต้นสังกัด โดยในแต่ละหน่วยงานสามารถเข้ามาบริหาร จัดการในระบบได้ เรื่องราวที่น่าสนใจ : nt access...

คําสั่งย้ายลักษณะใด ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ

คําสั่งย้ายลักษณะใด ? ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ ! คําสั่งย้ายลักษณะใด ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ คําสั่งย้าย... เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานและเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ซึ่งจะมีทั้งการย้ายประจําปีตามปกติและย้ายในกรณีพิเศษ อย่างไรก็ตาม แม้การย้ายข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐจะเป็นอํานาจบริหาร ของผู้บังคับบัญชา แต่ศาลก็สามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งดังกล่าวได้หากเป็นการ ดําเนินการที่ไม่ถูกต้อง เช่น ตรวจสอบว่ามีกฎหมายให้อํานาจผู้ออกคําสั่งกระทําการนั้นหรือไม่ หรือผู้ออก คําสั่งได้ดําเนินการตามรูปแบบขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ หรือผู้ออกคําสั่งใช้ ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งก็คือมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลรองรับในการออกคําสั่งหรือไม่นั่นเอง การมีคําสั่งย้ายข้าราชครูในบางกรณีส่งผลให้ผู้ถูกย้ายไม่ได้รับเงินวิทยฐานะในระหว่างที่ถูกคําสั่งย้าย เช่น คําสั่งให้ประจําส่วนราชการ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง หน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิม โดยให้รับเงินเดือนในอัตราทดแทนที่ก.ค.ศ. กําหนด แล้วแต่ กรณีตาม ข้อ 6 (7) ของระเบียบ ก.ค.ศ....

คู่มือระบบ nt access ระบบการจัดสอบและรายงาน ผลสอบ NT ป.3 และ RT ป.1

คู่มือระบบ nt access ระบบการจัดสอบและรายงาน ผลสอบ NT ป.3 และ RT ป.1 NT Access เป็นโปรแกรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสอบให้แก่บุคคลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้เรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์สอบ และหน่วยงานต้นสังกัด โดยในแต่ละหน่วยงานสามารถเข้ามาบริหาร จัดการในระบบได้ เรื่องราวที่น่าสนใจ : nt access...

Most Popular