วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Google search engine
หน้าแรกค้นหา

ดิจิทัล - search results

If you're not happy with the results, please do another search.

มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566 ตามหนังสือ ก.ค.ศ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566 ตามหนังสือ ก.ค.ศ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียน เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ต้องมีการบูรณาการงานทั้ง ๓ ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ ๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ ๑.๑ นําผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้...

วิธีสร้างห้องเรียนออนไลน์ บริหารจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล วิธีใช้ Class123 ข้อดีของ Class123 เทคโนโลยีบริหารจัดการชั้นเรียน

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โรงเรียนสันกำแพงเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติฟรี

โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตร อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติฟรี โดยคุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านล่างค่ะ ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แม้จะก่อให้เกิดผลดีหลายประการแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์ การขาดวิจารณญาณในการใช้สื่อและสารสนเทศตลอดจนการขาดทักษะในการใช้สื่ออย่างปลอดภัย กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information Digital Literacy: MIDL) และมีคุณลักษณะที่สำาคัญของพลเมือง...

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดยปีนี้ได้จัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2566 โดยสทศ.ได้เผยแพร่ ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2566 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ซึ่งคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเนื้อหาและขจ้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากลิงก์ด้านล่างครับ สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net...

เกียรติบัตรออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (National Children's Day) วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจัดให้มีวันเด็กแห่งชาติขึ้น...

คําขวัญวันครู 2566 และคำขวัญวันครูแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู จาก นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ในเดือนมกราคมของทุกปี ยังมี "วันครู" ปีนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบ คำขวัญวันครู 2566 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566 ว่า ".ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต." และวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566...

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สวัสดีค่ะ สพฐ. ได้กำหนด จุดเน้น สพฐ. 2567 โดย นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีดังนี้ค่ะ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. ด้านความปลอดภัย ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันคริสต์มาส (Christmas Day) 25 ธันวาคม 2565 รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี

สวัสดีค่ะวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันคริสต์มาส มาฝากทุท่านค่ะ ก่อนมาทำความรู้วันคริสต์มาสกันก่อนค่ะ วันคริสต์มาสกันก่อน คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดา ๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด...

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

  คุรุสภาเปิดรับ สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565) ผู้สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครูฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อ...

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วันฐธรรมนูญ 2565 

สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม มีกิจกรรมเกียวกับ วันรัฐธรรมมนูญ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มาให้ทุกท่านได้คึกษา พร้อมกับทำกิจกรรมผ่านเกณฑ์ร ในการทำ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วันฐธรรมนูญ 2565 ก่อนอื่นต้องขออธิบายพอสังเขปก่อนนะคะว่าวันรัฐธรรมนูญ คืออะไร วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม...
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล