วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกค้นหา

นายกรัฐมนตรี - search results

If you're not happy with the results, please do another search.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกีรติบัตรออนไลน์

สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม มีกิจกรรมเกียวกับ วันรัฐธรรมมนูญ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มาให้ทุกท่านได้คึกษา พร้อมกับทำกิจกรรมผ่านเกณฑ์รับ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ก่อนอื่นต้องขออธิบายพอสังเขปก่อนนะคะว่าวันรัฐธรรมนูญ คืออะไร วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่...

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร 2566 เช็คที่นี่

สวัสดีค่ะทุกท่าน ใครที่เริ่มวางแผนเที่ยวในปีหน้าต้องตรวจสอบสอบกันให้ดีก่อนค่ะว่า วันหยุดราชการ มีวันหยุดวันไหนบ้างสำหรับข้าราชการ วันหยุดธนาคาร สำหรับผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวดเนื่องกับธนาคาร ท่านสามารถตรวจสอบ วันหยุด 2566 ได้ที่นี่ วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ได้รวบรวมวันหยุดของทั้งปี ในปี พ.ศ. 2566 จะมีวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันไหนบ้าง และเดือนไหนมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ใครมีแผนที่จะเที่ยวพักผ่อน ไปเที่ยวที่ไหน เช็คได้เลยค่ะ วันหยุดเดือนมกราคม 2566 วันอาทิตย์ที่...

เครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009/ว5267 คลิกที่นี่

เครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009/ว5267 คลิกที่นี่ ความหมายของพนักงานราชการ พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ อ้างถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ.2547 ดังนี้   ที่มาของระบบพนักงานราชการ ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามการปฏิรูประบบ ราชการ เมื่อปี พ.ศ.2545 สำนักงาน ก.พ. ได้นำระบบลูกจ้างสัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งขยายผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบการจ้างงานในส่วนของการจ้างผู้ทรง คุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ...

ประชุมเอเปคมีกี่ประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) 

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) เป็นเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความสำคัญระดับโลก มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน ความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งในปี ค.ศ. 2022 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคตลอดทั้งปี รวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) มีความสำคัญอย่างไร เอเปค หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...

ประชุมเอเปค ครั้งที่ 29 มีกี่ประเทศ ประชุมวันไหน และ APEC THAILAND APECย่อมาจากอะไร คลิกที่นี่

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) เป็นเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความสำคัญระดับโลก มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน ความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งในปี ค.ศ. 2022 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคตลอดทั้งปี รวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ ตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ของการประชุม ออกแบบโดยชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นรูป "ชะลอม"...

เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนล่าสุด ปี 2565 คลิกที่นี่ 

ครม.เพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก-ป.6 ทุกสังกัดในอัตราตามขนาดโรงเรียน “ตรีนุช”กางอัตราใหม่นักเรียนไม่เกิน 40 คน รับ 36 บาท/คน/วัน นักเรียนไม่เกิน 100 คน รับ 27 บาท/คน/วัน นักเรียนไม่เกิน 120 คน รับ 24 บาท/คน/วัน นักเรียน 120 คนขึ้นไป รับ...

สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ตามมติ ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ด้วย ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา...

ซักซ้อมความเข้าใจ การลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขการลด ระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงาน นิเทศการศึกษา จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ 1. เงื่อนไขการลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ให้ใช้กับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส...

ก.ค.ศ. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวต้องมีการดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความเชื่อมั่นและมีความโปร่งใสในการดำเนินการ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ.” ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล”...

การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรทางการศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง) กระทู้ถามที่ 476 ร. ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรทางการศึกษา 1 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมและยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ พร้อมทั้งรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์อย่างไร กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ได้มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คนลงมา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีมาตรการในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่...
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล