PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้

967
ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า
ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า

PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้
PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ทางเพจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีมาตราการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยให้ทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังข้อความต่อไปนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

เพิ่มเพื่อน

PEA ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า

นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้
1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)
2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ จากเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA