sar ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย sar ประถมศึกษา จาก โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

3305
sar ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย sar ประถมศึกษา จาก โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
sar ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย sar ประถมศึกษา จาก โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

แบ่งปันไฟล์ sar ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย sar ประถมศึกษา จาก โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

sar ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย sar ประถมศึกษา จาก โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โรงเรียน มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งในรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โรงเรียน จะประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment-Report : SAR) โรงเรียนหนอง
อ้อวิทยาคม ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน อัน
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานหลัก ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เพิ่มเพื่อน

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-
Assessment-Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ในปีการศึกษา
๒๕๖๔ ต่อไป
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

ตัวอย่าง sar ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย

sar ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย sar ประถมศึกษา
sar ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย sar ประถมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่าง SAR โรงเรียน  sar ประถมศึกษา

ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย sar ประถมศึกษา
ตัวอย่าง SAR โรงเรียน sar ปฐมวัย sar ประถมศึกษา

ดาวน์โหลดข้อมูล คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับข้อมูลที่นำมาฝากกัน หวังว่าจะถูกใจแฟนเพจ ฝากกด like กด share เพจ แอดมินและทีมงานสัญญาว่าจะนำเรื่องราว ข้อมูล ที่มีประโยชน์ มาฝากลูกเพจเรื่อยๆอย่างแน่นอน เพื่อไม่ให้ทุกท่าน พลาดข่าวสาร ข้อมูล สำคัญๆอย่างแน่นอน และเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินย้ำอีกครั้ง อย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก โรงเรียนที่ได้เผยแพร่ในครั้งนี้นะคะ