อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรและระบบ Schoolmis จากสพป.ศรีสะเกษเขต1

12492

โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMISเป็นโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น การท างานผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รองรับการเปิดไฟล์ PDF สนับสนุนโดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การกรอกข้อมูลในระบบ SchoolMIS สามารถทำได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ การกรอกแบบออนไลน์
มีข้อดีคือสะดวก และรวดเร็ว

 

ศึกษาคู่มือ SchoolMIS

 

ศึกษาคู่มือ SchoolMIS

 

เข้าอบรมออนไลน์

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร