Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

กฎหมายการศึกษา

อ่านที่นี่.. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาฯ…

อ่านที่นี่.. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาฯ ตัดโอนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับข้าราชการครู สพฐ.ไปเป็นของ กศน.

พระราชบัญญัติ การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ อ่านที่นี่…

พระราชบัญญัติ การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ อ่านที่นี่...

รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2562

รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2562

สกศ. ชงเสนอ ‘รมว.ศธ.’ สั่งรื้อใหม่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ หลังถกเข้มองค์กรวิชาชีพครู สางปม…

สกศ. ชงเสนอ 'รมว.ศธ.' สั่งรื้อใหม่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ หลังถกเข้มองค์กรวิชาชีพครู สางปม 'ครูใหญ่-ใบอนุญาตวิชาชีพ'

Advertisement

หน้าที่คุณครู ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์…

ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดาวน์โหลดที่นี่

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ…

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม…