หน้าแรก แท็ก การบรรจุและแต่งตั้ง

แท็ก: การบรรจุและแต่งตั้ง

ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่...

0
ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓    ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๑๑๒ ถึง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามที่ กศจ. และ...

MOST POPULAR