หน้าแรก แท็ก การอนุมัติจบปีการศึกษา2563

แท็ก: การอนุมัติจบปีการศึกษา2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุมัติจบการศึกษา หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

0
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุมัติจบการศึกษา หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือเรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ตามที่หนังสืออ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวทางการออกเอกสารหลักฐานปีการศึกษา 2562 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียนและอนุมัติการจบการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และในกรณีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มส.ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2562...

สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

0
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๕) ข้อ ๒(๑) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์...

MOST POPULAR