หน้าแรก แท็ก การอบรมทางไกล

แท็ก: การอบรมทางไกล

การอบรมนำข้อมูลเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

0
การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ เรื่อง การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านระบบ การประชุมทางไกล Video Conference ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ระหว่างวันที่ 13 ถึง...

MOST POPULAR