หน้าแรก แท็ก ครูดีในดวงใจ

แท็ก: ครูดีในดวงใจ

เอกสารการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

0
เอกสารการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 แบบประเมินครูดีในดวงใจ คำชี้แจง แบบประเมินครูดีในดวงใจนี้กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละด้านตามกรอบแนวคิดสำคัญของแบบประเมินครูดีในดวงใจ ดังนี้ แบบประเมินตอนที่ 1 ประเมินจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ประกอบด้วยครูมีความรักและเมตตา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู มีการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 20 คะแนน แบบประเมินตอนที่ 2 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563

0
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563

MOST POPULAR