Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ครูสตรีข้ามเพศ

ครูบอล สตรีข้ามเพศ ให้ออกจากราชการ เพราะไม่ผ่านประเมินครูผู้ช่วย

ครูบอล สตรีข้ามเพศ ให้ออกจากราชการ เพราะไม่ผ่านประเมินครูผู้ช่วย ครูบอล สตรีข้ามเพศ ให้ออกจากราชการ เพราะไม่ผ่านประเมินครูผู้ช่วย

กดดันครูสตรีข้ามเพศให้ออกจากราชการ ซ้ำขึ้นเงินเดือนแค่1เปอร์เซ็นต์ บังคับเซ็นMOU…

กดดันครูสตรีข้ามเพศให้ออกจากราชการ ขึ้นเงินเดือนแค่1เปอร์เซ็นต์ บังคับเซ็นMOU ประเมินครูผู้ช่วยไม่ให้ผ่าน