หน้าแรก แท็ก คู่มือการนิเทศ

แท็ก: คู่มือการนิเทศ

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

0
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและ กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

MOST POPULAR