Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

คู่มือ

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและ กระบวนการนิเทศ…

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย