Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

งบประมาณปี2563

งบประมาณ ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเอกสาร “งบประมาณ  ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ” …

งบประมาณ ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเอกสาร “งบประมาณ  ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ”  โดย สำนักงบประมาณ  (หน้า 30 - 31)